drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 1243/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1243/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Hieronim Sęk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FZ 128/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
VIII SA/Wa 476/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19
I FZ 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-20
I FZ 126/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący asesor sądowy WSA Hieronim Sęk, po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2003 r. postanawia: o d r z u c i ć s k a r g ę P O S T A N O W I E N I E Dnia 30 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Hieronim Sęk, po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2003 r. postanawia: pozostawić bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 lipca 2007 r. skierowanym do doradcy podatkowego R.O. - wskazanego w skardze z dnia 4 czerwca 2007 r. jako pełnomocnik D. sp. z o.o. w W., wezwano do usunięcia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2003 r., przez nadesłanie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem udzielonego mu pełnomocnictwa procesowego. Wyjaśniono, iż do skargi dołączono niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię pełnomocnictwa. Wezwanie zawierało pouczenie, że nieusunięcie braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Ze znajdującego się w aktach sądowych Potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie zostało doręczone na adres pełnomocnika Skarżącej spółki w dniu 18 lipca 2007 r.

Do Sądu nie wpłynęło pełnomocnictwo procesowe w żądanej w wezwaniu formie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 67 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom.

Z kolei pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy (tj. akt sądowych) pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, o czym stanowi art. 37 § 1 P.p.s.a. Natomiast według art. 46 § 2 P.p.s.a. do pisma w postępowaniu sądowym należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa do akt sądowych. Należy zatem stwierdzić, iż do skargi, którą podpisuje pełnomocnik, dołącza się dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy, czyli dokument w formie oryginału, albo uwierzytelniony odpis takiego pełnomocnictwa.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wzywa się o jego uzupełnienie w terminie siedmiu dni (art. 49 § 1 P.p.s.a.). W sytuacji nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Należy zauważyć, że w rozpoznanej sprawie w piśmie skierowanym do pełnomocnika Skarżącej spółki w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi. Termin siedmiodniowy do złożenia należytego dokumentu pełnomocnictwa zaczął biec w dniu 19 lipca 2007 r. i upłynął z dniem 25 lipca 2007 r. (środa, tzw. dzień roboczy), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 P.p.s.a. Jak już wspomniano w rozpoznanej sprawie nie złożono stosownego pełnomocnictwa.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Sygn. akt IIISA/WA 1243/07

U Z A S A D N I E N I E

Przy piśmie z dnia 11 lipca 2007 r., skierowanym do doradcy podatkowego R. O. - wskazanego w skardze z dnia 4 czerwca 2007 r. jako pełnomocnik D. sp. z o.o. w W. (powoływana dalej jako "Spółka"), przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia w terminie siedmiu dni wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2003 r.

W terminie przewidzianym na uiszczenie wpisu wskazany pełnomocnik złożył na urzędowym formularzu PPPr wniosek o przyznanie Spółce prawa pomocy.

Pismem z dnia 1 sierpnia 2007 r. Sąd wezwał Spółkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Spółki zgodnie z nadesłanym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo ponowne nadesłanie prawidłowo podpisanego wniosku, w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie zostało doręczone w dniu 7 sierpnia 2007 r.

W odpowiedzi z dnia 14 sierpnia 2007 r. pełnomocnik wyjaśnił, iż nie mógł skontaktować się z osobami reprezentującymi Spółkę w celu uzyskania podpisu pod wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w terminie wyznaczonym przez Sąd. Z tej przyczyny ponownie sam podpisał wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia [...]sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1243/07 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostawił bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy. Zarządzenie zostało doręczone w dniu 3 września 2007 r.

Pismem z dnia 10 września 2007 r. Spółka wniosła sprzeciw. W uzasadnieniu podniosła, że prezes zarządu Spółki na przełomie sierpnia i września 2007 r. przebywał poza granicami kraju i z tego powodu nie mógł zostać przez niego podpisany wniosek o przyznanie prawa pomocy. Dopiero jego powrót do kraju umożliwił podpisanie wniosku, czemu dano wyraz załączając do sprzeciwu wypełniony formularz PPPr podpisany przez prezesa zarządu Spółki. Dodatkowo zwrócono uwagę, iż w ocenie Spółki możliwe jest podpisywanie wniosku także przez jej pełnomocnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

wniosek o przyznanie prawa pomocy należało pozostawić bez rozpoznania.

W myśl art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje więc usunięcie z obrotu prawnego wcześniejszego orzeczenia, w tym przypadku zarządzenia z dnia [...] sierpnia 2007 r.

Zgodnie z art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej P.p.s.a) wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245), osoba prawna składa wniosek o przyznanie prawa pomocy na formularzu oznaczonym symbolem "PPPr".

Na podstawie art. 257 P.p.s.a., wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W ocenie Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy może być podpisany wyłącznie przez wnioskodawcę, czyli podmiot domagający się przyznania prawa pomocy. W przypadku spółki z o.o. wniosek podpisać musi osoba lub osoby umocowane do jej reprezentowania. Pogląd o potrzebie osobistego działania wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przyjmuje się w nim, iż wymóg osobistego podpisania wniosku uzasadniony jest tym, że oświadczenia w nim zawarte składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy, a ponadto oświadczenia o stanie majątkowym mają charakter oświadczenia wiedzy (zob. postanowienia NSA z dnia 28 stycznia 2005 r., sygn. akt FZ 191/04, niepubl. i z dnia 1 sierpnia 2006 r., sygn. akt II FZ 466/06, niepubl.).

W rozpoznanej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy z dnia 25 lipca 2007 r., założony na urzędowym formularzu PPPr, nie został prawidłowo podpisany. Zasadne było zatem wezwanie o uzupełnienie wniosku o podpis osoby reprezentującej Spółkę. W zakreślonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia 14 sierpnia 2007 r., brak ten nie został jednak usunięty. Wniosek z dnia 14 sierpnia 2007 r. ponownie został bowiem podpisany przez doradcę podatkowego R. O.. Natomiast usunięcie braku wniosku na etapie sprzeciwu z powołaniem się na odpadnięcie dopiero wówczas powodów uniemożliwiających jego wcześniejsze podpisanie przez prezesa zarządu Spółki nie mogło odnieść oczekiwanego przez Spółkę rezultatu, gdyż było spóźnione w stosunku do uprzednio zakreślonego terminu.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 260 w związku z art. 257 P.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt