drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, *Przyznano skarżącemu prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego, I SA/Wr 946/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 946/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-01-14  
Data wpływu
2007-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FZ 27/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17
II FZ 28/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17
II FSK 1949/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27
II FZ 216/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-07
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Przyznano skarżącemu prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego w sprawie ze skargi J. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [---] nr [---] w przedmiocie ustalenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. z tytułu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: przyznać prawo pomocy.

Uzasadnienie

Skarżący, po postanowieniu o odrzuceniu skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W., wniósł o ustanowienie doradcy podatkowego uzasadniając, że jego sytuacja na dzień dzisiejszy jest bardzo trudna, w związku z czym nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Wskazał, że obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nigdzie nie pracuje. Na utrzymaniu ma czworo dzieci. Pobiera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w O. zasiłek rodziny i pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko w kwocie 1.200 zł miesięcznie. Małżonka wnioskodawcy również nigdzie nie pracuje – jest zarejestrowana w Powiatowy Urzędzie Pracy w L. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Skarżący podkreślił, że nie posiada żadnych wartościowych ruchomości ani nieruchomości, które można by spieniężyć, uzyskać pod ich zastaw jakąkolwiek pożyczkę lub kredyt w celu ustanowienia pełnomocnika. Nie ma również żadnych papierów wartościowych, oszczędności ani praw majątkowych. W związku z powyższym miesięczne dochody rodziny strony nie starczają nawet na pokrycie codziennych wydatków.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku wynika ponadto, że czwórka dzieci wnioskodawcy jest w wieku szkolnym oraz, że posiada on nieruchomość przemysłową obciążoną hipotekami w kwocie łącznej 600.000 zł, wobec której toczy się egzekucja komornicza.

Na wezwanie Sądu skarżący przedłożył decyzje o przyznaniu zasiłków rodzinnych na dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego, zaświadczenie o statusie jego żony jako bezrobotnej bez prawa do zasiłku oraz wyciągi z posiadanego rachunku bankowego. Ponadto dodał, że pobierając świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko musiał – zgodnie z przepisami prawa o zasiłku rodzinnym – zrezygnować z wykonywania pracy, a także jej poszukiwania, wobec czego nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Wskazał, że miesięczne wyżywienie na 6-osobową rodzinę przeznaczane jest 800 zł, natomiast pozostała kwota 400 zł przeznaczana jest na bieżące wydatki, takie jak środki higieny, ubrania, lekarstwa, rzeczy niezbędne dla dzieci do szkoły.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego, czyli w zakresie częściowym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania własnego i rodziny.

Zdaniem Sądu, skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponosić kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla budżetu domowego jego rodziny. Należy zwrócić uwagę, że jedynym dochodem 6-osobowej rodziny są zasiłki przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie około 1.200 zł, co już stanowi wystarczający argument przemawiający za przyznaniem prawa pomocy w żądanym zakresie. Tym bardziej, że na obecnym etapie postępowania, to jest po odrzuceniu skargi na decyzję organu podatkowego, strona może dochodzić swoich praw tylko za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, gdyż tylko taki może sporządzić skargę kasacyjną na postanowienie o odrzuceniu skargi.

Dllatego też Sąd, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt