drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, VIII SA/Wa 578/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 578/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Wojciech Mazur /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 138/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26
II OZ 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA - Wojciech Mazur po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.S., G.S., D.K. i S.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego R. z dnia [...] nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2008 r. Sygn. akt II OZ 138/08 i II OZ 139/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie D. i S.K. oraz B. i G.S. na postanowienie z dnia 18 stycznia 2008 r. odmawiające skarżącym przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W związku z powyższym pismem z dnia 31 marca 2008 r. wezwano skarżących do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 listopada 2007 r. dotyczącego uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł.

Pismo to doręczone skarżącym w dniu 2 kwietnia 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach) zawierało pouczenie, że czynności należy dokonać w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Należy stwierdzić, że dotychczas wpis nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt