drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Gminy, Odrzucono skargę, II SA/Rz 417/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 417/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-07-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Krystyna Józefczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na uchwałę Rady Gminy D. z dnia [...] stycznia 2001 r., [...] w przedmiocie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie wpłynęła skarga W. G. reprezentowanego przez adwokata M.Z. na uchwałę Rady Gminy D. z dnia [...] stycznia 2001 r., Nr[...]w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych. Od skargi nie został uiszczony należny wpis.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) - zwanej dalej P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

W stosunku do pism wnoszonych przez fachowych pełnomocników, w tym adwokatów przyjmuje się wyższy stopień staranności, nakładając na nich obowiązek uiszczania tego wpisu wraz ze składanym pismem. Bark wpisu, którego wysokość jest stała, nie zobowiązuje Sądu do wyznaczania dodatkowego terminu celem uzupełnienia tego braku, lecz jest podstawą do pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku gdy pismem tym jest skarga, do jej odrzucenia - art. 221 P.p.s.a..

Wpis od niniejszej skargi, jako że jej przedmiotem nie są należności pieniężne, ma charakter wpisu stałego, a jego wysokość została określona w § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ) i wynosi 300 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 221 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia..Powered by SoftProdukt