drukuj    zapisz    Powrót do listy

6551, , Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Umorzono postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Łd 524/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 524/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6551
Sygn. powiązane
II GSK 68/09 - Wyrok NSA z 2009-09-24
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 1 września 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przyznania renty strukturalnej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe z wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

A.S. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] w przedmiocie przyznania renty strukturalnej.

W dniu 31 lipca 2008 roku skarżący, w wykonaniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Jednocześnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 29 sierpnia 2008 roku, uchylono zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 8 lipca 2008 roku o wezwaniu A.S. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od wniesionej skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] w przedmiocie przyznania renty strukturalnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Problematyka zwolnienia od kosztów sądowych uregulowana jest w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). W art. 239 tego aktu określony został krąg podmiotów podlegających zwolnieniu od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie z tym przepisem, nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1) strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach:

a) z zakresu pomocy i opieki społecznej;

b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej;

c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f) z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

2) prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich,

3) kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy(...).

W niniejszej sprawie A.S. wniósł skargę na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] w przedmiocie przyznania renty strukturalnej.

Nie budzi przy tym wątpliwości fakt, iż sprawa rozstrzygnięta powyższą decyzją należy do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w powołanym wyżej art. 239 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy, postępowanie z wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych należało umorzyć jako bezprzedmiotowe. Z mocy bowiem art. 239 pkt 1 lit. e ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, A.S. korzysta z ustawowego zwolnienia od tychże kosztów sądowych, co tym samym oznacza, że skarżący nie podlega obowiązkowi uiszczenia kosztów sądowych związanych z wniesieniem skargi w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.

(MSI)Powered by SoftProdukt