drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie zażalenia,  , Odrzucono zażalenie, II SO/Po 4/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Po 4/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-31  
Data wpływu
2005-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Jolanta Szaniecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 1074/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24
II OZ 1073/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 198 w zw. z art. 178, art. 168, art. 170
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Szaniecka po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia D. W. i M. W. na zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 2 lutego 2005r. do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie z wniosku D. W., M. W., M. W. i J. W. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu od orzekania w sprawie II SA/Wr 415/03 postanawia: odrzucić zażalenie /-/ J. Szaniecka

Uzasadnienie

D. W., M. W., M. W. i J. W. wystąpili pismem z dnia 25 maja 2004 r. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 415/03.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 listopada 2004 r. sygn. akt OW 125/04, wyznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu do rozpoznania wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 11 stycznia 2005 r. oddalił wniosek, uzasadniając brakiem wskazania przez wnioskodawców przesłanek skutkujących wyłączeniem któregokolwiek z sędziów z mocy prawa oraz nie podania żadnych okoliczności faktycznych wskazujących na istnienie pomiędzy skarżącymi a każdym sędzią stosunku osobistego, mogącego wywołać wątpliwości do jego bezstronności.

Wnioskodawcy pismem z dnia 2 lutego 2005 r. złożyli zażalenie na postanowienie zarzucając mu, iż jest niesprawiedliwe i pozbawia stronę skarżącą prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd.

Pismem z dnia 2 lutego 2005 r. wnioskodawcy zostali wezwania do uiszczenia solidarnie kwoty 100 zł tytułem opłaty od zażalenia. Dnia 15 lutego 2005 r. złożyli wniosek o przyznanie prawa pomocy, w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych. Został on oddalony przez Sąd (po zaskarżeniu sprzeciwem orzeczenia referendarza sądowego) postanowieniem z dnia 25 maja 2005 r.

Wnioskodawcy 30 czerwca 2005 r. wnieśli zażalenie na wyżej wskazane postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny, uznając, iż poziom dochodów uzyskiwany przez skarżących nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienie od kosztów sądowych, oddalił zażalenie skarżących postanowieniem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Pismem z dnia 27 czerwca 2006 r. wnioskodawcy zostali ponownie wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł. Na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu złożyli zażalenie, które zostało jednak oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny dnia 14 grudnia 2006 r. (sygn. akt II OZ 1374/06).

Następnie pismem z 14 sierpnia 2007 r. wnioskodawcy zostali wezwani do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 2 lutego 2005r. przez uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 11 stycznia 2005r., którym oddalono wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Od zarządzenia tego D. W. i M. W. wnieśli zażalenie o jego uchylenie i zmianę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niedopuszczalne.

Zarządzenie z dnia 5 września 2007r., w oparciu o które skierowano do wnioskodawców wezwanie do uiszczenia wpisu stanowiło jedynie wykonanie prawomocnego zarządzenia z dnia 2 lutego 2005r. To na jego podstawie wnioskodawcy zostali wezwani do uiszczenia wpisu. Prawo do zaskarżenia tego postanowienia zostało skonsumowane przez wniesienie zażalenia, które Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dnia 14 grudnia 2006r.

W takim stanie rzeczy kolejne zażalenie na zarządzenie nakazujące jedynie wezwać do prawomocnie stwierdzonego obowiązku uiszczenia wpisu należy uznać za niedopuszczalne.

W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 198 w zw. z art. 178 oraz art. 168 i 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ J. SzanieckaPowered by SoftProdukt