drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Inne Odpady, Inspektor Ochrony Środowiska, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 360/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 360/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Szydłowska...
Krystyna Napiórkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Wanda Zielińska-Baran
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Inne
Odpady
Skarżony organ
Inspektor Ochrony Środowiska
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 ust. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska (spr.), Sędziowie asesor WSA Danuta Szydłowska, Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Protokolant Marek Lubasiński, po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do nadesłania zaświadczenia o demontażu pojazdu p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia [...] listopada 2007 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska -na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859) w zw. z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L z 17 lipca 2006 r.) oraz art. 123 i art. 125 § 1 k.p.a. - w pkt. 1 wezwał Przedsiębiorstwo F., z siedzibą w Ł., przy ul. [...] do zastosowania procedur określonych w art. 24 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

W pkt. 2 wymienionego postanowienia Główny Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązał wyżej wymienionego do nadesłania do organu kopii otrzymanego zaświadczenia o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu do upoważnionej stacji demontażu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania postanowienia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 r.

Skargę na powyższe postanowienie złożył A. P., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo F.. w Ł., który wniósł o jego uchylenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a", gdyż wniesiona sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych.

Zgodnie z art. 3 § 1 P.p.s.a sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, zaś § 2 wskazanego artykułu stanowi, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne,

Sygn. akt IV SA/Wa 360/08

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy

zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające

sprawę co do istoty,

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,

na które służy zażalenie,

inne niż określone w pkt 1 - 3 akty lub czynności z zakresu administracji

publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane

w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego

i terenowych organów administracji rządowej,

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż

określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1 - 4a.

W niniejszej sprawie Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał w dniu [...] listopada 2007 r. postanowienie, na podstawie m. in. art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859).

Przepis ten stanowi, iż w przypadku stwierdzenia nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów albo na podstawie powiadomienia o nielegalnym przemieszczeniu otrzymanego w trybie art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i wzywa odbiorcę odpadów - jeżeli za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi odbiorca odpadów - w drodze postanowienia, do zastosowania procedur określonych w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006, określając termin realizacji działań wynikających z tych procedur, nie dłuższy niż 30 dni.

W pierwszej kolejności wymagało zatem rozważenia, czy wydane przez organ postanowienie należy do grupy postanowień o których mowa w art. 3 § 2 pkt. 2 ustawy P.p.s.a.

Stwierdzić należy, iż przedmiotowe postanowienie nie należy do wymienionej grupy. Nie jest to bowiem postanowienie, na które służy zażalenie, nie kończy ono również postępowania.

Sygn. akt IV SA/Wa 360/08

Celem takiego orzeczenia jest jedynie potwierdzenie stanu faktycznego i prawnego, ustalonego przez odpowiednie organy celne. Nie kończy ono postępowania, jak również nie rozstrzyga sprawy co do istoty, gdyż tego rodzaju orzeczeniem jest decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2008 r. (k. 20 - 24) nakładająca na skarżącego obowiązek przekazania odpadu w postaci uszkodzonego pojazdu do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu. Dopiero tego rodzaju decyzja, podlega zaskarżenia, w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a potem - ewentualnie - w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Reasumując powyższe rozważania, wskazać należy, iż postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wydane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ma charakter wpadkowy, nie rozstrzyga sprawy co do istoty i nie podlega zaskarżeniu w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt. 6 ustawy P.p.s.a.Powered by SoftProdukt