drukuj    zapisz    Powrót do listy

6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Zawieszono postępowanie, VI SA/Wa 456/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 456/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-09  
Data wpływu
2008-03-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Czarnecki /przewodniczący/
Izabela Głowacka-Klimas
Magdalena Maliszewska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II GZ 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
Skarżony organ
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Protokolant Marcin Just po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2008 r. wniosku T. S.A. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi T. S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do przygotowania zmiany oferty ramowej określającej warunki zawierania z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Sąd postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie

Skarga będąca przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie odnosi się do decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) z dnia [...] grudnia 2007 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia [...] lipca 2007 r. Przedmiotem ostatniej decyzji jest zobowiązanie nałożone na T. SA (dalej: T. SA, skarżąca) do przygotowania zmiany oferty ramowej zwanej RLLO, określającej warunki zawierania przez T. SA z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w części dotyczącej:

1. zmiany opłat abonamentowych związanych z dzierżawą cyfrowych łączy telekomunikacyjnych poprzez obniżenie o co najmniej:

- 25 % opłat za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego o przepływności n x 64 kbit/s;

- 42 % opłat za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego o przepływności 2 Mbit/s;

- 32 % opłat za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego o przepływności 34 Mbit/s;

- 49 % opłat za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego o przepływności 140 Mbit/s i 155 Mbit/s w stosunku do opłat za ww. łącza w obowiązującej Ofercie;

2. wprowadzenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych o przepływności 622 Mbit/s oraz wyznaczenia opłat za dzierżawę w/w łączy w wysokości nie przekraczającej trzykrotności opłat za łącza o przepływności 155 Mbit/s;

3. wprowadzenia wzoru umowy ramowej do Oferty, która będzie uwzględniała zmiany wynikające z niniejszej decyzji

- w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawą prawną nałożenia na T. SA powyższego zobowiązania jest art. 43 ust. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm., dalej: Pt).

Do wydania przedmiotowej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym.

Skarżąca – T. SA, na mocy art. 61 ust ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, z uwagi na zajmowanie pozycji dominującej na rynku usług powszechnych oraz usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, zobowiązana była do opracowania ramowej oferty określającej warunki zawierania z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. T. SA złożyła w dniu 24 sierpnia 2004 r. do Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty (dalej: Prezes URTiP) wniosek o zatwierdzenie takiej ramowej oferty. Prezes URTiP decyzją z dnia [...] września 2004 r. odmówił zatwierdzenia projektu ramowej oferty przedstawionego przez T. SA, a następnie, po przeprowadzeniu stosownej procedury administracyjnej, na mocy decyzji z dnia [...] maja 2006 r. – znak: [...] wprowadził z urzędu, do stosowania przez T. SA., ramową ofertę określającą warunki zawierania przez T. SA z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych stanowiącą załącznik do tej decyzji (zwana dalej: RLLO, Oferta lub oferta ramowa). Decyzja powyższa została zaskarżona przez T. SA do WSA w Warszawie, który w sprawie sygn. akt: VI SA/Wa 1343/06 na mocy wyroku z dnia 24 października 2006 r. oddalił skargę. Od tego wyroku została wniesiona kasacja T. SA, na skutek której NSA w sprawie sygn. akt: II GSK 62/07 na mocy wyroku z dnia 21 czerwca 2007 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Warszawie.

Sąd powziął z urzędu informację, iż aktualnie sprawa została opatrzona sygn. akt: VI SA/Wa 1527/07 i nie została dotychczas rozpoznana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej: p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, w tym m.in. sądowoadministracyjnego.

Niniejsza sprawa dotyczy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] grudnia 2007 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia [...] lipca 2007 r. zobowiązującej skarżącą - T. SA do przygotowania zmiany oferty ramowej zwanej RLLO, określającej warunki zawierania przez T. SA z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Oferta ramowa RLLO została wprowadzona do obrotu prawnego na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia [...] maja 2006 r., która obecnie jest na etapie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt: VI SA/Wa 1527/07)

Sąd uznał, iż wynik powyższego postępowania sądowoadministracyjnego stanowi zagadnienie prejudycjalne w rozumieniu art. 125 § 1 p.p.s.a. W niniejszej sprawie rozstrzygnięciu podlega byt prawny decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] grudnia 2007 r., której celem jest wprowadzenie określonych zmian do oferty ramowej RLLO, natomiast w postępowaniu sygn. akt: VI SA/Wa 1527/07 – byt decyzji Prezesa UKE z dnia [...] maja 2006 r. wprowadzającej przedmiotową Ofertę.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie decyzji mającej na celu wprowadzenie zmian zależy, zdaniem Sądu, od treści rozstrzygnięcia w przedmiocie decyzji wprowadzającej ofertę RLLO do obiegu prawnego i nie może nastąpić wcześniej, niż zapadnie prawomocne orzeczenie sądowoadministracyjne w tym przedmiocie.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w sprawie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. i tym samym niezbędne jest jego zawieszenie do czasu zakończenia postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawie dotyczącej decyzji z dnia [...] maja 2006 r.Powered by SoftProdukt