drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, przywrócono termin do złożenia formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, I SA/Kr 1153/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1153/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-11-15  
Data wpływu
2007-10-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Michał Śmiałowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
przywrócono termin do złożenia formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2007r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego K.., z dnia [...], nr [...], odmawiającej odroczenia terminu do złożenia zeznania podatkowego za 2005 rok postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie

Dnia 06.11.2007r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek J. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku

o zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący jednocześnie wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych określonych wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego z dnia 04.10.2007r.

We wniosku J. K. podniósł, iż od dnia [...] jest aresztowany. W związku z tym oraz z uwagi na toczący się proces i towarzyszące mu czynności procesowe nie miał możliwości terminowego nadesłania wniosku o zwolnienie od kosztów sadowych.( tj. w terminie 7 dni od dnia otrzymania zarządzenia wzywającego go do uiszczenia wpisu sądowego od skargi)

Orzekający stanął na stanowisku, że wniosek jest zasadny.

Fakt przebywania przez J. K. w areszcie przez ponad trzy lata, toczący się proces i towarzyszące mu czynności stanowią okoliczności mogące uniemożliwić zachowanie wyznaczonych terminów. Skarżący uprawdopodobnił zatem brak winy

w uchybieniu terminu a uchybienie to niewątpliwie powoduje dla niego ujemne skutki o charakterze finansowym. Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu J. K. dokonał czynności, którą powinien był dokonać w wyznaczonym terminie, wniósł bowiem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru

i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy, z dnia 16.12.2003r. (Dz.U. z dnia 30.12.2003r., NR 227, poz. 2245)

- jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez osobę fizyczną na urzędowym formularzu, przesyła się stronie formularz w celu jego wypełnienia, co też Sąd w obecnej sytuacji uczyni.

Biorąc pod uwagę powyższe , na podstawie art. 86§1 i §2 , art.87 w zw.

z art. 258 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 30 września 2002r. Nr 153, poz .1270) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt