drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Bk 401/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 401/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2008-06-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub doradcy podatkowego w sprawie ze skargi W. J. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę samowolnie wykonanej ulicy i orzeczenia o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz zobowiązania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ulicy p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.-

Uzasadnienie

W. J. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego

lub doradcy podatkowego (k. 22), podając, iż pozostaje sama w gospodarstwie domowym, jest właścicielką mieszkania o powierzchni [...] m² oraz współwłaścicielką [...] części działki o powierzchni [...] m². Wnioskodawczyni uzyskuje dochód z tytułu emerytury w wysokości 1.125 zł miesięcznie. Wydatki miesięczne skarżącej stanowią: około 500 zł - utrzymanie mieszkania (czynsz, telefon, gaz, energia elektryczna), około 150 zł - zakup lekarstw, 525 zł - wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i zakupem żywności. W. J. podkreśliła, iż jest osobą schorowaną, nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych (k. 22-23).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku W. J. dowiodła, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu skarżąca wykazała,

iż źródłem jej jedynym utrzymania pozostaje emerytura w wysokości 1.125 zł miesięcznie. Wykazane wydatki miesięczne wnioskodawczyni są równe osiąganemu dochodowi. Majątek wnioskodawczyni stanowi: mieszkanie o powierzchni [...] m² oraz współwłasność [...] części działki o powierzchni [...] m². W. J., jest osobą schorowaną, nie posiada zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość osiąganego miesięcznego dochodu w połączeniu z brakiem oszczędności oraz złym stanem zdrowia niewątpliwie wymagającym ponoszenia zwiększonych wydatków na opiekę medyczną i lekarstwa pozwalają na stwierdzenie, iż W. J. nie jest

w stanie ponieść kosztów postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie niniejszej.

W tym miejscu ustosunkowując się do wniosku skarżącej o ustanowienie radcy prawnego w osobie T. O. (k. 22) informacyjnie jedynie należy wskazać, iż sądy administracyjne nie są właściwe w zakresie imiennego wyznaczania pełnomocników z urzędu (w tym również i radców prawnych). Wyznaczenie imienne osoby radcy prawnego stanowi wyłączną kompetencję właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych w B.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt