drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, zawieszono postępowanie., I SA/Bd 235/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bd 235/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-19  
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Izabela Najda-Ossowska /przewodniczący/
Leszek Kleczkowski
Ewa Kruppik-Świetlicka /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.125 par.1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska Sędziowie: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Asesor sądowy Ewa Kruppik-Świetlicka (spr.) Protokolant Asystent sędziego Daniel Łuczon po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2002 r. do maja 2007 r. postanawia: na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiesić postępowanie w sprawie

Uzasadnienie

I SA/Bd 235/08

UZASADNIENIE

W dniu [...] do Sądu wpłynęło pismo procesowe Dyrektora Izby Skarbowej w B. o Nr [...] wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania w związku wystąpieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym kwestii, która w opinii organu ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Dyrektor jako podstawę prawną wskazał przepis art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ).

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że wystąpiła przesłanka, o której mowa w powołanym przez organ przepisie art. 125 § 1 pkt 1 cyt. ustawy umożliwiając fakultatywne zawieszenie postępowania.

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wobec powyższego mając na uwadze fakt, że odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości będzie miała istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt