drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, , Sejmik Województwa,  , I SAB/Łd 3/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SAB/Łd 3/04 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-05-20 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-04-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Juliusz Antosik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Skarżony organ
Sejmik Województwa
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Antosik (spr.), Sędziowie NSA, , po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S.A. w L. na decyzję Sejmik Województwa [...] z dnia Nr w przedmiocie : niewykonanie obowiązku podjęcia uchwały w sprawie zmiany formy gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. A w S. p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca wniosła skargę na bezczynność Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie niewykonania obowiązku podjęcia uchwały w sprawie zmiany formy gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zgonie z treścią przepisu art.3 § 2 pkt 8 ustawy a dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz.U. z 2002r, Nr 153, poz.1270) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 tzn. w przypadku nie wydania decyzji administracyjnej, postanowienia oraz innych niż wymienione wyżej akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast skarga nie przysługuje na bezczynność polegającą na nie wydaniu aktów, o których mowa w pkt 4-7 wymienionego paragrafu, czyli m.in. na nie wydaniu aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych aktów tych organów podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej (pkt 5i6). Należy przy tym zauważyć, że przez "czynności’, o których mowa, w art.91 ust.1 ustawy z dnia 5 marca 1998r. o samorządzie wojewódzkim

(Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1590 ze zm.) należy rozumieć jedynie czynności, o których mowa w art.3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a nie wymienione w pkt 5 i 6 czyli katy tych organów podejmowane w sprawach administracji publicznej, tzn. również uchwały sejmiku samorządowego.

Z powyższych względów skarga podlega odrzuceniu na podstawie art.58 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt