drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Egzekucyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Uchylono zaskarżone postanowienie, I SA/Ke 502/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 502/05 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2006-01-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Ewa Rojek
Maria Grabowska /przewodniczący/
Mirosław Surma /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.145 par.1 pkt 1a, art 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 110 poz 968 art.1a pkt 12a
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art.70 par. 3 i 4
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Sygnatura akt: I SA/Ke 502/05 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Rojek, Asesor WSA Mirosław Surma (spr.), Protokolant: Referent stażysta Krzysztof Armański, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.01.2006 r. sprawy ze skargi Kółka Rolniczego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] numer [...] w przedmiocie postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie w części odmawiającej uwzględnienia zarzutów na postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości za lata 1998-2003; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło postanowienie Wójta Gminy z dnia [...], nr [...] w części dotyczącej wszczętego postępowania egzekucyjnego za zaległości w podatku od nieruchomości za 1997 r. objęte tytułami wykonawczymi z dnia 1 lipca 2004 r., nr [...], [...], [...] i umorzyło postępowanie w tym zakresie. W pozostałej części, tj. obejmującej zarzuty w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości za lata od 1998r. do 2003 r. włącznie, organ odwoławczy utrzymał w mocy postanowienie.

W motywach rozstrzygnięcia organ wskazał, iż zaległości w zobowiązaniu podatkowym za 1997 r. uległy przedawnieniu z końcem 2002 r., ponieważ bieg terminu przedawnienia nie został przerwany. W przypadku zaległości za 1998 r. i za 1999 r. bieg terminu przedawnienia został przerwany przez wystawienie na te zaległości tytułów wykonawczych za 1998 r. w dniu [...] nr [...], [...], [...] doręczonych stronie w dniu 14 maja 2003 r. oraz za 1999 r. w dniu [...], nr [...], [...] i [...] doręczonych stronie w dniu 2 września 2004 r.

Od powyższego rozstrzygnięcia Kółko Rolnicze złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, żądając stwierdzenia nieważności postanowienia w części nie uwzględniającej zarzutów egzekucyjnych bądź uchylenia postanowienia w tej części. Skarżące Kółko wniosło również o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że postanowienia nie są skierowane do podmiotu, który włada nieruchomością od 1994 r. Cytując przepis art.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2003 r.) oraz art. 3 tej ustawy w aktualnym brzmieniu Kółko podniosło, iż nie jest podmiotem podatku i od lat usiłuje odebrać działki objęte obowiązkiem podatkowym.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie i podtrzymało stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu. Dodatkowo wskazano, iż zarzuty skarżącego dotyczą głównie decyzji określających wysokość zaległości w podatku od nieruchomości za lata wsteczne. Sprawy z tego zakresu były przedmiotem odrębnych postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach jest właściwy do rozpoznania skargi stosownie do dyspozycji § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i w Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie (Dz. U. Nr 187 poz. 1926 ).

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w art.1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) i art. 134 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r .- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270), określanej dalej jako ustawa P.p.s.a., Sąd bada zaskarżone orzeczenie pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem i nie jest przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Korzystając ze swych uprawnień z art. 134 ustawy P.p.s.a. Sąd stwierdza, iż skarga zasługuje na uwzględnienie, choć z innej przyczyny niż wskazana w jej treści.

Analiza materiału dowodowego sprawy wykazała, iż zaskarżone postanowienie wydane zostało z naruszeniem przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy.

W sprawie znamiennym jest, iż organ podatkowy podejmując zaskarżone rozstrzygnięcie uznał, iż bieg przedawnienia zaległości podatkowych za 1998 r. i 1999 r. został przerwany przez wystawienie tytułów wykonawczych za 1998 r. w dniu [...] nr [...], [...] doręczonych stronie 14 maja 2003 r. oraz za 1999 r. w dniu [...] nr [...], [...] i [...], doręczonych stronie w dniu 2 września 2004 r.

Taka kwalifikacja stanu faktycznego, w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego narusza postanowienia art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu po 1 stycznia 2003 r.). Stosownie do tej normy bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. W art. 1a pkt 12 lit "a" ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 z późn.zm.) - cyt. dalej jako ustawa egzekucyjna - ustawodawca określił środki egzekucyjne, które mogą być zastosowane przy dochodzeniu należności pieniężnych. Należą do nich: egzekucja z pieniędzy, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości, z nieruchomości.

Samo doręczenie więc zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (art. 32 ustawy egzekucyjnej), tak jak w przedmiotowej sprawie, stanowi czynność egzekucyjną, ale nie jest równoznaczne ze zastosowaniem jednego z wymienionych taksatywnie środków egzekucyjnych. Nie powoduje więc przerwy biegu terminu przedawnienia egzekwowanej zaległości podatkowej. Przy czym należy podkreślić, iż również w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2003 r. doręczenie odpisu tytułu wykonawczego, jeżeli doręczając go organ egzekucyjny lub egzekutor nie przystąpił do czynności egzekucyjnych, nie był uznawany za pierwszą czynność egzekucyjną, o której podatnik został powiadomiony i zgodnie z treścią art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej (w ówczesnym brzmieniu) nie przerywał biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (vide: wyrok NSA z 14 stycznia 2005 r. sygn. akt FSK 1218/04, pub. POP 2005/4/83 oraz z dnia 16 czerwca 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 2190/01, publ. POP 2004/2/27).

Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest instytucją prawa materialnego. Następuje z mocy prawa, a upływ terminu przedawnienia powinien w związku z tym być brany z urzędu pod uwagę w trakcie postępowania podatkowego, dotyczącego określenia wysokości zaległości podatkowej, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym.

Dodatkowo Sąd stwierdza, iż w pozostałym zakresie nie może dokonać oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia. W aktach sprawy przekazanych Sądowi brak jest bowiem zarzutów Kółka Rolniczego, które to zainicjowały zaskarżony proces decyzyjny.

Wobec powyższego, Sąd stwierdza, iż w stanie prawnym obowiązującym w dacie podejmowania zaskarżonego rozstrzygnięcia, nie było podstaw prawnych dla uznania, iż nastąpiła przerwa biegu przedawnienia odnośnie zobowiązań podatkowych za 1998 r. i 1999 r. Kolegium podejmując zaskarżone postanowienie we wskazanej w wyroku części dopuściło się więc naruszenia przepisu art. 70 §4 Ordynacji podatkowej w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 145 §1 pkt 1 lit. "a" i art. 200 ustawy P.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt