drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Odrzucenie skargi, Starosta, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 1028/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1028/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. B postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Dnia 28 kwietnia 2008 r. K. P. złożył bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. B.

Ponieważ jak wynikało z dokumentów załączonych przez skarżącego powyższa decyzja została wydana przez Starostę [...] zarządzeniem z dnia [...] kwietnia 2008 r. skargę wraz załącznikami, w trybie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) przekazano Staroście Powiatu w [...].

W odpowiedzi na skargę Starosta [...] podniósł, że postępowanie administracyjne w sprawie skierowania K.

P. na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. B nie zostało zakończone. Z odpowiedzi na skargę wynika także, że skarżący wniósł odwołanie od decyzji Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r., a akta sprawy zostały w dniu [...] maja 2008 r. przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, przez co należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek

zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie.

W sprawie niniejszej skarżący wniósł do sądu administracyjnego

skargę na decyzję Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie

kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. B. W pouczeniu zaskarżonej decyzji skarżący został pouczony przez organ I instancji o trybie i sposobie jej zaskarżenia tj. prawie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...].

Wbrew powyższemu pouczeniu skarżący [...] złożył bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...].

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu jeżeli z innych przyczyn jej wniesienie jest niedopuszczalne. Niewyczerpanie

środków zaskarżenia przysługujących w toku postępowania

administracyjnego jest właśnie taką przyczyną niedopuszczalności, zatem skarga podlega odrzuceniu.

Na marginesie stwierdzić należy, iż jednocześnie pismem z dnia 28 kwietnia 2008 r. skarżący złożył odwołanie od decyzji Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] i dopiero od decyzji tego organu skarżący zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy -

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak sentencji.Powered by SoftProdukt