drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Bd 587/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 587/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Wiesław Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Wiesław Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. A. W. wniosła

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm. – zwanej dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., skarżąca, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 lipca 2008 r., została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 100 zł. pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą odpis wyżej wspomnianego zarządzenia skarżąca otrzymała w dniu[...] sierpnia 2008r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. [...]).

Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżąca nie uiściła wpisu w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął z dniem [...] sierpnia 2008 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt