drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Gd 345/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 345/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Sławomir Kozik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego wynikającej z faktur VAT postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE:

W dniu 5 kwietnia 2008 r. złożono skargę na opisaną powyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej.

Zarządzeniem z dnia 7 maja 2008 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 100,- zł z pouczeniem, że w wypadku, gdy strona nie wpłaci wpisu w zakreślonym terminie 7 dni, nastąpi odrzucenie skargi.

Jednocześnie zarządzeniem z dnia 7 maja 2008 r. pełnomocnik skarżącego został zobowiązany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, wykazanie, czy jako osoba ustanowiona pełnomocnikiem spełnia warunki art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., a w przypadku, gdyby pełnomocnik nie spełniał tych warunków – podpisanie skargi przez stronę wraz z pouczeniem, że zaniechanie uzupełnienia ww. braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwania doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 26 maja 2008 r. Termin do wykonania zarządzeń upłynął bezskutecznie w dniu 2 czerwca 2008 r.

Nadto zarządzeniem z dnia 23 czerwca 2008 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie oraz do uiszczenia wpisu od skargo w kwocie 100, - zł z pouczeniem, że w wypadku, gdy strona powyższych braków nie uzupełni zakreślonym terminie 7 dni, nastąpi odrzucenie skargi. Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 1 lipca 2008 r., więc termin do wykonania powyższego zarządzenia upływał w dniu 7 lipca 2008 r.

Strona skarżąca w wyznaczonym terminie nie uiściła wpisu i nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy Sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych, za które niewątpliwie należy uznać uchylenie się od złożenia pełnomocnictwa procesowego i wykazanie okoliczności warunkujących pełnienie funkcji pełnomocnika procesowego, a nadto zaniechanie podpisania skargi przez skarżącego.

W związku z powyższym Sąd na mocy art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 punkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt