drukuj    zapisz    Powrót do listy

6039 Inne, o symbolu podstawowym 603, Odrzucenie skargi, Starosta, Odrzucono skargę, II SA/Po 521/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 521/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Andrzej Zieliński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA A. Zieliński po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Spółka jawna na akt Starosty P. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę. /-/ A. Zieliński

Uzasadnienie

Dnia [...] listopada 2008 r. K. Spółka jawna złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w pobranej opłacie za wydanie karty pojazdu.

W piśmie z dnia [...] grudnia 2007 r. Starosta P. zajął stanowisko, iż nie ma podstaw do zwrotu opłaty. Nie mógł również załatwić sprawy w formie decyzji.

Skarżąca Spółka wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa (wezwanie nazwano odwołaniem), jednakże podtrzymał on swoje dotychczasowe stanowisko (pismo z dnia [...] kwietnia 2008 r.).

Dnia [...] maja 2008 r. K. Spółka jawna wniosła skargę na akt Starosty P.

Zarządzeniem z dnia [...] czerwca 2008 r. skarżąca spółka została wezwana do uiszczenia kwoty 200 zł tytułem wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącej dnia [...] czerwca 2008 r. (k. [...]). Wpis od skargi nie został wpłacony w przepisanym terminie (k. [...]). W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że skarżąca nie dochowała terminu do uiszczenia wpisu, co – na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – uzasadnia odrzucenie skargi.

/-/ A. ZielińskiPowered by SoftProdukt