drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., II SA/Lu 429/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 429/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-01  
Data wpływu
2008-06-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Anna Puton-Mazurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej postanawia : przyznać I. S. prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie

Strona skarżąca w złożonej skardze zwróciła się jednocześnie z wnioskiem o zwolnienie od opłat sądowych. Strona wezwana do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu przeznaczonym dla osoby fizycznej (druk PPF), w terminie nadesłała wypełniony formularz zakreślając w nim, iż domaga się zwolnienia od kosztów sądowych w całości.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a.). Przez uszczerbek utrzymania koniecznego, o którym mowa w powołanym wyżej art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony ubiegającej się o taką pomoc, w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

W oparciu o dane zawarte w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz nadesłany przez stronę dokument, stwierdzić należy, że strona skarżąca wykazała istnienie przesłanek przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym – zwolnienia od kosztów sądowych.

Strona skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z dwojgiem niepełnoletnich uczących się dzieci. Wraz z dziećmi zamieszkuje w wyremontowanym, drewnianym domu, w którym posiada udział w [...] części. W skład majątku strony wchodzi ponadto nieruchomość rolna o pow. [...] ha, poza tym strona nie posiada innego majątku w postaci nieruchomości jak również zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Strona skarżąca nie pracuje, utrzymuje się wraz z dziećmi ze środków przekazywanych przez pracującego [...] męża. Jak wynika z nadesłanego na wezwanie referendarza sądowego wyciągu bankowego dokumentującego operacje na rachunku bankowym męża strony w okresie od [...] do [...], comiesięcznie na w/w rachunek są przekazywane kwoty w wysokości [...] zł.

Biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i materialną strony (niski dochód, brak oszczędności i majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków pieniężnych na sfinansowanie kosztów toczącego się postępowania), uznać należy, że uiszczenie kosztów sądowych nastąpiłoby z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla strony i jej rodziny.

Z powyższych względów zasadne jest przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w całości.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a.orzeczono jak na wstępie.Powered by SoftProdukt