drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 965/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 965/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Emilia Święcicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2, art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Sp. z o. o. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 500 SUDOKU nr Z-299132 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżąca – T. Sp. z o. o. z siedzibą w C., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 500 SUDOKU nr Z-299132.

Skarga została złożona bezpośrednio do Sądu. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 9 kwietnia 2008 r. skarga powyższa została przesłana na zasadzie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej cytowana jako p.p.s.a) do Urzędu Patentowego RP.

Urząd Patentowy RP pismem z dnia 8 maja 2008 r. w trybie art. 54 § 2 p.p.s.a. przekazał skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2008 r. stronie przysługiwało prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W niniejszej sprawie organ - Urząd Patentowy RP zamieścił w swojej decyzji pouczenie o prawie i trybie wniesienia skargi.

W myśl art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, zgodnie zaś z art. 54 § 1 powołanej ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Skarżąca decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2008 r. otrzymała w dniu 4 marca 2008 r. (dowód doręczenia w aktach administracyjnych), zatem termin na złożenie skargi upłynął w dniu 3 kwietnia 2008 r. Skarżąca wniosła skargę w dniu 4 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego), lecz uczyniła to bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, tak więc z naruszeniem trybu

przewidzianego przywołanym powyżej przepisem art. 54 § 1 p.p.s.a.. W tej sytuacji o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania skargi przez Sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej (patrz postanowienie SN z 14 listopada 1973 r., II CZ 183/73, OSPiKA 1974,

nr 5, poz. 97). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał przedmiotową skargę do Urzędu Patentowego RP w dniu 10 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego), a więc po upływie terminu przewidzianego do wniesienia skargi.

Przepis art. 58 § 1 pkt 2) p.p.s.a. stanowi, że skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 58 § 3 powyższej ustawy, sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt