drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przyznania prawa pomocy, III SA/Łd 525/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 525/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-10-03  
Data wpływu
2007-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Sygn. powiązane
I OZ 79/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sentencja

Dnia 3 października 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 3 października 2007 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku Ł.D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Ł.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy do czasu złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje p o s t a n a w i a odmówić Ł.D. przyznania prawa pomocy. L.F.

Uzasadnienie

III SA/Łd 525/07

Uzasadnienie

Ł.D., działając poprzez swojego pełnomocnika Z.D., zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych, w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy do czasu złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Z uwagi na fakt, iż oświadczenie skarżącego, zawarte na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, okazało się niewystarczające do oceny jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych, zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 10 września 2007 r., wezwano stronę do:

- złożenia odpisu rocznego zeznania podatkowego skarżącego za 2006 rok,

- złożenia zaświadczenia o wysokości dochodu skarżącego, a w przypadku pozostawania przez niego bez pracy – zaświadczenia z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, bądź innego zaświadczenia o jego statusie zawodowym;

- złożenia wyciągów i wykazów z posiadanych przez skarżącego kont i lokat bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy, w tym konta prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej ;

- wyjaśnienia wątpliwości w zakresie określenia miejsca zamieszkania skarżącego (we wniosku wskazuje, że nie posiada żadnej nieruchomości, ani mieszkania) oraz wskazania, czyją własnością jest nieruchomość na której skarżący zamieszkuje: Oś. S. 78/24, [...] W., z wykazaniem tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości,

w terminie 7 dni pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy.

Skarżący, mimo doręczenia mu w dniu 19 września 2007 r. ww. wezwania, do dnia dzisiejszego nie dostarczył wymaganych dokumentów i wyjaśnień, przedkładając jedynie dokumenty dotyczące skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Odnosząc się do wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych stwierdzić należy, że w stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie brak jest przesłanek uzasadniających przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, a tym samym wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim zauważyć należy, iż stosownie do powołanych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie strony skarżącej leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Ocena zdolności płatniczych nie sprowadza się bowiem tylko do stwierdzenia, że skarżący uzyskuje lub nie uzyskuje dochodów, ale również polega na zbadaniu, czy posiada on majątek oraz czy posiada obiektywnie rozumianą zdolność do zdobycia potrzebnych środków finansowych. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2004 roku o sygn. akt GZ 71/04).

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd stanął na stanowisku, że brak jest przesłanek uzasadniających przyznanie skarżącemu prawa pomocy. Oświadczenie skarżącego zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy uznać należy za daleko niewystarczające. Urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej nie zawiera bowiem żadnych informacji na temat stanu rodzinnego, majątku czy dochodów skarżącego, a zawarte w nim uzasadnienie ogranicza się jedynie do przedstawienia argumentów przemawiających za zasadnością skargi. Ocena zaś w tym przedmiocie dokonana zostanie przez Sąd przy rozpatrywaniu skargi, nie może natomiast zapaść przy ocenie winsoku o przyznanie prawa pomocy. Z uwagi na te braki Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia wniosku o dane, które pozwoliłyby na obiektywną oceną sytuacji majątkowej i możliwości płatniczych skarżącego. Tymczasem skarżący, wbrew wyraźnemu wezwaniu, nie przedstawił żadnych informacji, których żądał Sąd. Odmawiając udzielenia informacji w powyższym zakresie skarżący pozbawił Sąd możliwości oceny jego zdolności płatniczych, co wiąże się z brakiem wykazania podstaw do przyznania prawa pomocy. Brak jakiejkolwiek realizacji obowiązków nałożonych zarządzeniem Sądu uniemożliwia faktyczną ocenę rzeczywistych możliwości płatniczych skarżącego i ustalenia, czy nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

L.F.Powered by SoftProdukt