drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przywrócenia terminu, I SA/Łd 1370/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1370/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-14  
Data wpływu
2007-11-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Paweł Janicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Sygn. powiązane
II FZ 429/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11
II FZ 428/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19
I SA/Łd 337/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-11
II FSK 2445/10 - Wyrok NSA z 2012-08-14
II FZ 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-26
II FZ 234/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Paweł Janicki po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportu za rok 2005 postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2008 r. Przedsiębiorstwo A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. złożyło za pośrednictwem poczty wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 kwietnia 2008 r.

W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, iż jej przedstawiciel (prezes zarządu) z przyczyn zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w rozprawie, podczas której ogłoszono ww. orzeczenie. Ponadto pracownica spółki (M.N.), która przygotowywała korespondencję związaną z toczącym się postępowaniem i jako jedyna miała pełną wiedzę o sprawie, w okresie od 21 kwietnia do 10 czerwca 2008 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego. W czasie jej nieobecności biuro spółki, z powodu braku zastępstwa, było nieczynne. W biurze tym była wprawdzie zatrudniona jeszcze jedna osoba, jednak nie była obecna w pracy, ponieważ od 3 marca 2008 r. przebywała na urlopie wychowawczym. W tym stanie sprawy, w ocenie spółki, siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia zapadłego rozstrzygnięcia nie został zachowany z przyczyn niezależnych od spółki.

Po powrocie z urlopu w dniu 12 czerwca 2008 r. M.N. uzyskała telefoniczną informację o zapadłym w niniejszej sprawie rozstrzygnięciu. W terminie 7 dni od uzyskania tej informacji spółka złożyła przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Termin do złożenia tego wniosku, jako termin prawa procesowego, może zostać przywrócony na zasadach wskazanych w art. 86 i nast. p.p.s.a. Jeżeli zatem strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 zd. 1 p.p.s.a.). Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy między innymi uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.).

Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika zatem, iż termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: (1) strona wystąpi z wnioskiem o jego przywrócenie w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, (2) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, (3) składając wniosek strona dokona jednocześnie czynności, dla której określony był termin (w tym wypadku złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku), (4) uchybienie terminu powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku strony miała druga z wymienionych wyżej przesłanek. Sposób rozumienia pojęcia "brak winy w uchybieniu terminu" nie budzi wątpliwości w praktyce orzeczniczej. O braku winy można zatem mówić wtedy, gdy mimo dołożenia przez stronę szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej, termin został naruszony. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona (lub jej pełnomocnik) nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (por. wyrok NSA z 28.6.2007 r., II OSK 479/07, LEX nr 344095).

W niniejszej sprawie skarżąca spółka nie uprawdopodobniła, że nie ponosi winy w uchybieniu terminu. W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że jej pracownik, który zajmował się sprawą, przebywał na urlopie wypoczynkowym. Korzystanie przez pracownika zajmującego się sprawami spółki z urlopu wypoczynkowego nie może jednak stanowić nadzwyczajnej przeszkody, która uniemożliwiałaby zachowanie terminu (por. postanowienie NSA z 28.10.2005 r., II FZ 672/05, LEX nr 235269). Po pierwsze spółka, jako podmiot należycie dbający o własne interesy, powinna tak zorganizować prowadzoną działalność by zapewnić ciągłą obsługę biura firmy. Właściwa staranność w tym zakresie wymaga by zapewnione było zastępstwo dla nieobecnego pracownika, podobnie jak rzeczą naturalną jest zapewnienie takiego zastępstwa w wypadku nieobecności pracownika wykonującego podstawową działalność firmy (produkcyjną, handlową, czy też usługową). Po drugie wskazać należy, że nawet brak możliwości zapewnienia takiego zastępstwa nie stanowił w niniejszej sprawie żadnej przeszkody dla uzyskania informacji o stanie sprawy (treści rozstrzygnięcia) oraz dla złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wydanego przez sąd wyroku. Czynności te mogły być podjęte zarówno przez samego prezesa zarządu, jak też przez inną osobę umocowaną do reprezentowania spółki, w tym także przez pełnomocnika strony ustanowionego wyłącznie w tym celu.

Reasumując zdaniem sądu skarżąca spółka nie dołożyła należytej staranności w prowadzeniu własnych spraw i w sposób zawiniony uchybiła terminowi do złożenia wniosku o uzasadnienie wydanego w sprawie wyroku.

Z tego też względu sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

P.Pij.Powered by SoftProdukt