drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylono zaskarżone postanowienie , przyznano adwokatowi koszty, II SA/Kr 231/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 231/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2006-02-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
uchylono zaskarżone postanowienie , przyznano adwokatowi koszty
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 195 par. 2 i art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1982 nr 16 poz 124 art. 29 ust. 1
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 par. 2 ust. 3, par. 18
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący. Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia adwokat M. K. na postanowienie z dnia [...]r. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu 25 kwietnia 2008 r. w dniu w sprawie ze skargi W. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., [...] w przedmiocie stwierdzenia, iż Wójt Gminy C. udzielił żądanej informacji postanawia: l uchylić zaskarżone postanowienie II przyznać adwokat M. K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - kwotę 219,60 zł (dwieście dziewiętnaście złotych 60/100), w tym kwotę podatku od towarów i usług 39,60 zł (trzydzieści dziewięć złotych 60/100), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 marca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał adwokat M. K. od Skarbu Państwa -Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 180 złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu.

Adwokat M. K. wniosła o "uzupełnienie postanowienia w zakresie podatku VAT".

Ponieważ postanowienie z dnia 28 marca 2008r. jest postanowieniem w przedmiocie kosztów sądowych, Sąd uznał pismo adwokat M. K. za zażalenie.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. W postanowieniu zaskarżonym zażaleniem kwota 180 złotych wynikająca z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" i ust. 1 pkt 2 lit. "b" w/w rozporządzenia nie została podwyższona o kwotę podatku.

W związku z powyższym Sąd uznał niniejsze zażalenie za oczywiście uzasadnione i orzekł jak w sentencji na podstawie art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 250 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 29 ust. 1 Prawa o adwokaturze oraz § 2 ust. 3, § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" i ust. 1 pkt 2 lit. "b" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.Powered by SoftProdukt