drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od uiszczenia wpisu
w pozostałym zakresie wniosek oddalono, I SA/Go 633/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 633/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-06-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Zbigniew Kruszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu
w pozostałym zakresie wniosek oddalono
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. - Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 sierpnia 2008 r. wniosku C.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za kwiecień i maj 2002 roku postanowił: 1. przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi; 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych. Ze złożonego przezeń oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości 1126 zł brutto oraz, że nie ma oszczędności ani majątku.

Wezwany do złożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów przedstawił zaświadczenie uzyskane od pracodawcy potwierdzające deklarowaną wysokość zarobków oraz oświadczenie, z którego wynikało, że nie posiada rachunku bankowego oraz, że opłaca alimenty na rzecz swoich dzieci w łącznej wysokości 850 zł. Poinformował również, że w utrzymaniu pomagają mu rodzice.

Z dokumentów znajdujących się w aktach administracyjnych wynika, że przeciwko skarżącemu prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy w zakresie częściowym przysługuje stronie będącej osobą fizyczną, jeżeli wykaże, że poniesienie pełnych kosztów postępowania mogłoby narazić ją i jej rodzinę na uszczerbek utrzymania koniecznego.

Skarżący wykazał istnienie powyższych przesłanek. Deklarowane przez niego dochody nie są bowiem wysokie i z pewnością nie mogą zostać uznane za wystarczające do poczynienia z nich jakichkolwiek oszczędności bądź czynienia wydatków nie służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb, zważywszy, że skarżący obowiązany jest również do ponoszenia alimentów na dwoje dzieci. Nadto, przeciwko skarżącemu prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa, co dodatkowo czyni wiarygodnym jego oświadczenie o braku majątku.

Powyższe okoliczności łącznie świadczą, iż poniesienie kosztów sądowych mogłoby narazić skarżącego i jego dzieci na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Uwzględniając jednak, że jedyną opłatą podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania jest wpis od skargi, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt