drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Gl 356/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 356/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-05-29  
Data wpływu
2008-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199, art. 245 par. 1 i par. 3, art. 246 par. 1 pkt 2, at. 258 par. 1, par. 2 pkt 7 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.D. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł - zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), skarżący przy piśmie procesowym z dnia [...] r. nadesłał wypełniony druk urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Uzasadniając ów wniosek wskazał, że ze względu na bardzo niskie dochody nie stać go na poniesienie kosztów postępowania sądowego. Zawarte we wniosku dane pozwoliły stwierdzić, że J. D. samotnie prowadzi gospodarstwo domowe utrzymując się z emerytury w wysokości [...] zł netto miesięcznie. W skład jego majątku nie wchodzą żadne przedmioty o wartości powyżej 3.000 euro, nie posiada on również żadnych oszczędności ani też środków zgromadzonych na lokatach lub rachunkach bankowych. Do wniosku dołączono informację przekazaną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Z. przez Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Z. z której wynika, że dokonano zajęcia świadczenia emerytalnego skarżącego na poczet kosztów postępowania toczącego się przed sądem powszechnym.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Na wstępie trzeba przypomnieć, że obowiązujące przepisy ustanawiają zasadę odpłatności postępowania (art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a.), nie mniej jednak nie ma ona charakteru bezwzględnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Osobie fizycznej, która wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych prawo pomocy może być przyznane wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).

Odnosząc treść przywołanych wyżej przepisów do realiów rozpoznawanej sprawy należało stwierdzić, iż wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługiwał na uwzględnienie.

Wysokość wymaganego w niniejszej sprawie wpisu od skargi, w zestawieniu z uzyskiwanym przez wnioskodawcę dochodem pozwala stwierdzić, że jest on osobą, której sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania sądowego. Konstatacji tej nie zmienia fakt, iż na obecnym etapie postępowania wspomniany wpis jest zasadniczym wydatkiem, do poniesienia którego zobligowany jest skarżący. J. D. jest bowiem osobą znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, a w takim przypadku ustawa zezwala na rezygnację z należnych Skarbowi Państwa dochodów.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt