drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Wr 375/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 375/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-10-31  
Data wpływu
2007-07-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Wawrzyniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OZ 308/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06
I OZ 824/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 175
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak, , , po rozpoznaniu w dniu 31 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] stanowiące odpowiedź na pismo skarżącego z dnia 3 maja 2007r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wr 375/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę D. D. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...], [...] , stanowiące odpowiedź na pismo skarżącego z dnia [...]

Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu [...] wraz z pouczeniem, iż stronie przysługuje od tego postanowienia skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, pod rygorem jej odrzucenia.

W dniu [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło pismo skarżącego D. D. z tego samego dnia, sporządzone przez niego osobiście i nazwane zażaleniem, w którym skarżący podał, że zaskarża postanowienie z dnia 21 sierpnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wr 375/07.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Pismo skarżącego z dnia [...] należy uznać za skargę kasacyjną, którą D. D. sporządził osobiście, na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2007 r., bowiem z treści tego pisma wynika, że skarżący kwestionuje powyższe postanowienie.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepis art. 175 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Stosownie do § 2 tego artykułu przepisu § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. W myśl zaś § 3 art. 175 skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

Z treści art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, tylko osobiście przez skarżącego, który nie jest żadną z osób wymienionych w § 2 art. 175 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zauważyć należy, że z dniem 7 października 2006 r. upłynął termin, w którym skarżący mógł wnieść skargę kasacyjną odpowiadającą wymogom formalnym, to jest sporządzoną przez adwokata lub radcę prawnego, czego jednak nie uczynił.

W tym stanie rzeczy – zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt