drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Prawo pomocy, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddalono wniosek o ustanowienie pełnomocnika, III SA/Po 148/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 148/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Robert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Oddalono wniosek o ustanowienie pełnomocnika
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 §1 i §2 pkt 7, art. 245 §1 i §2, art. 246 §1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 15 lipca 2008 roku Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – Robert Talaga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2008 roku wniosku B.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz przyznania radcy prawnego i adwokata w sprawie ze skargi B.W. na decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej postanawia odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie przyznania radcy prawnego i adwokata /-/ R. Talaga

Uzasadnienie

Dnia [...] B. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia [...], nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia [...], Nr [...] o wygaśnięciu decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia [...], nr [...] o przyznaniu pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

W odpowiedzi na wezwanie skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 200,00 zł, skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, a następnie uiścił zakreślony wpis i złożył wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata i radcy prawnego

We wniosku B. W. oświadczył, że prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną oraz dwoma synami, posiada dom o powierzchni 120,00m², mieszkanie o powierzchni 120,00m² oraz nieruchomość rolną o powierzchni 15,17ha. Skarżący oświadczył, że nie posiada oszczędności, papierów wartościowych, ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3000,00 euro. Skarżący wskazał, że utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, które w chwili obecnej przynosi straty. Natomiast żona skarżącego – B.W. uzyskuje z pracy najemnej dochód w wysokości 3872,00 zł.

Skarżący zastrzegł również, że Dyrektor ARiMR w P. zakwestionował zrealizowane przez niego inwestycje i zażądał zwrotu przyznanej wcześniej pomocy finansowej, co może spowodować wygaśnięcie prowadzonej przez niego produkcji trzody chlewnej. Ponadto gospodarstwo, które posiada jest obciążone kredytami w wysokości 180000,00 zł, które będą spłacane do 2012 roku i dlatego nie stać go na profesjonalną pomoc prawną z wyboru.

W celu wyjaśnienia rzeczywistej sytuacji skarżącego, w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy, B.W. został wezwany do podania rodzaju i wielkości aktualnie prowadzonej produkcji rolnej, rocznej wartości przychodu brutto uzyskanej ze sprzedaży produkcji, wysokości kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa, wszystkich źródeł dochodów stałych i dorywczych skarżącego oraz żony i synów wraz z wysokością uzyskiwanego dochodu, przedłożenia kopii rocznych zeznań podatkowych skarżącego i żony za 2006 r. i 2007 r., przedłożenie oświadczenia o wszystkich formach wsparcia finansowego uzyskiwanych przez skarżącego w latach 2006 – 2007 (w tym między innymi z dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego), podanie spisu posiadanych maszyn, urządzeń oraz samochodów osobowych i dostawczych, podanie liczby zatrudnionych pracowników wraz z informacją czy pracują na czas określony i czy w pełnym wymiarze czasu pracy, podanie stanu konta na rachunku bankowym skarżącego i żony w okresie ostatnich 6 miesięcy na podstawie posiadanych wyciągów z rachunku wraz z informacją o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, przedłożenie i udokumentowanie szczegółowego spisu miesięcznych kosztów bieżącego utrzymania skarżącego i jego rodziny.

Zgodnie z art. 245 §1 i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie z art. 246 §1 pkt 1) cytowanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Celem instytucji prawa pomocy jest zapewnienie dostępu do sądu osobom, którym uniemożliwia to brak środków finansowych. Oznacza to, że prawo pomocy stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które ze względu na trudną sytuację nie są w stanie bez dodatkowego wsparcia poprowadzić swoich spraw przed sądem.

Konstrukcja prawna cytowanych przepisów wskazuje, że przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym uzależnione jest od wykazania przez wnioskodawcę, że jego sytuacja materialna uniemożliwia mu poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. Ciężar procesowy wykazania braku możliwości poniesienia kosztów postępowania spoczywa zatem za każdym razem na wnioskodawcy.

Z informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że B.W. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną oraz dwoma synami i utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych przez żonę skarżącego z tytułu pracy najemnej oraz z dochodów z prowadzonego gospodarstwa rolnego, które obciążone jest kredytami i przynosi obecnie straty.

Dla pełnego ustalenia sytuacji skarżący został on wezwany opisanym wyżej zarządzeniem do ujawnienia jego rzeczywistej sytuacji. Dnia 13 maja 2008 roku list polecony nr [...] wraz ze wskazanym zarządzeniem został doręczony B.W. – osobie uprawnionej do odbioru przesyłki (k.31).

W zakreślonym terminie B.W. nie uzupełnił wniosku o przyznanie prawa pomocy zgodnie z przesłanym zarządzeniem, a tym samym zastosowanie znalazł rygor nadany we wskazanym wezwaniu wskazujący, że wniosek o przyznanie prawa pomocy należy rozpoznać na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Ponieważ sytuacja skarżącego budziła wątpliwości co do jego aktualnej sytuacji przed wezwaniem do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy, a skarżący nie podjął czynności mających na celu zmianę takiego stanu rzeczy i nie wyjaśnił swojej rzeczywistej sytuacji, nie można dokonać jednoznacznej oceny jego sytuacji finansowej i majątkowej.

Wobec wątpliwości dotyczących rzeczywistej sytuacji majątkowej B. W., referendarz sądowy postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 roku odmówił mu zwolnienia od kosztów sądowych. Z tych samych względów nie można uznać za zasadny wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w części dotyczącej przyznania profesjonalnego pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 oraz art. 245 §1 i §2, art. 246 §1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/ R. Talaga

D.W.dPowered by SoftProdukt