drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, oddalono wniosek o uchylenie postanowienia , oddalono wniosek o wstrzymanie decyzji , odmówiono dopuszczenia do udziału Jackowi Bochno , dopuszczono do udziału, II SA/Kr 484/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 484/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-03  
Data wpływu
2007-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Barbara Pasternak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OSK 1724/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
oddalono wniosek o uchylenie postanowienia , oddalono wniosek o wstrzymanie decyzji , odmówiono dopuszczenia do udziału Jackowi Bochno , dopuszczono do udziału
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi C. S. na decyzję Wojewody z dnia [...]. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a oddalić wniosek uczestnika [...] Spółka Akcyjna z siedzibą w B. o uchylenie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 484/07 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Sygn. akt II SA/Kr 484/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi C. S. na decyzję Wojewody z dnia [...]. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a dopuścić do udziału w postępowaniu A. S., E. C., oraz K. K. Sygn. akt II SA/Kr 484/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi C. S. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu J. B. Sygn. akt II SA/Kr 484/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi C. S. na decyzję Wojewody z dnia [...]. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a oddalić wnioski J. S., A. S., E. C. i K. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

Uczestnik postępowania sądowego [...] S.A. z siedzibą w B. złożył w dniu [...] marca 2008 r. wniosek o uchylenie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 484/07 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody z dnia [...] znak [...]

Wniosek powyższy uczestnik uzasadnił spełnieniem się przesłanki zawartej w art. 61 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie ppsa, czyli zmianą okoliczności, która nastąpiła po wydaniu powyższego postanowienia przez sąd, a także oparciem się przez sąd na nieprawdziwych ustaleniach faktycznych, które stanowiły podstawę jego wydania. Uczestnik podniósł, że postępowanie mające na celu ustalenie, czy w wyniku realizacji budowy doszło do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się budowli przy ul. [...], które prowadziła Komenda Miejska Policji w K. (sygn. akt [...], z uwagi na brak spełnienia znamion czynu zabronionego zostało umorzone, co prowadzi do wniosku, że twierdzenia skarżącej przytoczone na uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji są bezzasadne. Brak podstaw do uznania, że w związku z realizacją inwestycji przez uczestnika istnieje realne zagrożenie katastrofą budowlaną. Nadto, w chwili obecnej wykonany jest już stan surowy zamknięty budynku przy ul. [...], zatem nie będą już prowadzone żadne prace, które mogłyby choć potencjalnie wpłynąć na stan nieruchomości stanowiącej własność skarżącej. Gdyby nawet uznać, że realizacja inwestycji rzeczywiście grozi skarżącej lub jej mieniu, czemu inwestor przeczy z uwagi na stwierdzone opiniami inż. inż. L. P. i A. B., istniejące przed rozpoczęciem spornej budowy uszkodzenia budynku należącego do skarżącej, to roboty, które pozostały do wykonania nie mogą wyrządzić sąsiedniemu budynkowi ani osobom w nim przebywającym żadnej szkody. Stan budynku skarżącej skutkujący ewentualnym (czemu inwestor przeczy) ryzykiem powstania dalszych uszkodzeń został spowodowany przez samą skarżącą, która dopuściła się rażących zaniedbań w utrzymaniu obiektu. W związku z tym spółka wystąpiła do PINB w K. z wnioskiem o wszczęcie postępowania mającego doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu budowlanego stanowiącego własność skarżącej. Zdaniem uczestnika sąd oceniając możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków winien mieć na uwadze również stopień przyczynienia się danego podmiotu do powstania stanu, w związku z którym skutki te mogą nastąpić.

Uczestnik podkreślił konieczność brania pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji stanowisk wszystkich uczestników postępowania, a także konieczność uwzględniania zasad wynikających z regulacji przewidzianej w art. 4 w związku z art. 3 pkt. 11 Prawa budowlanego, w szczególności uwzględniania praw inwestora do zabudowy jego działki, co winno skutkować nałożeniem na stronę skarżącą obowiązku uiszczenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora. Nadto zarzucił uczestnik, iż sąd odmawiając uzależnienia wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji od obowiązku uiszczenia przez skarżącą kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora działał niezgodnie z prawem i ze stanem faktycznym, bowiem postanowienie PINB z dnia [...] listopada 2007 r. o wstrzymaniu robót utraciło ważność z dniem 13 stycznia 2008 r. a zatem w dniu wydawania postanowienia przez sąd inwestor prowadził roboty budowlane. Nadto prowadzone przez PINB w K. postępowanie w sprawie robót budowlanych związanych z realizacją przez [...] S.A. budynku przy ul. [...] zostało umorzone z urzędu decyzją nr [...] z [...] stycznia 2008 r.

Inwestor wszczął także postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie p-ko inż. P. Z. zarzucając, że wykonując ekspertyzę budynku przy ul. [...] w sposób rażący przekroczył on swoje uprawnienia zawodowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Przede wszystkim uznać należało, iż zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 61 § 4 ppsa, możliwość złożenia wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia wydanego na podstawie art. 61 § 3 ppsa nie została ograniczona przez ustawodawcę - jak to ma miejsce w przypadku wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji – wyłącznie do strony skarżącej. W związku z tym wniosek uczestnika z dnia [...] marca 2008 r. należało rozpoznać.

Nie zasługuje on jednak na uwzględnienie z następujących przyczyn :

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, której przedmiotem jest zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę nie jest tożsame ze wstrzymaniem wykonania robót budowlanych, chociaż skutek ten –

między innymi - powoduje. Ma jednak znaczenie szersze. Całkowicie odmienny jest przedmiot i cel obydwu tych regulacji, zamieszczonych w różnych aktach prawnych. Wykonanie bowiem aktu administracyjnego oznacza spowodowanie, sprowadzenie, w sposób dowolny lub w trybie przymusowym takiego stanu w rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią tego aktu. Akt administracyjny zostaje wykonany, gdy rzeczywisty stan stosunków społecznych odpowiadać będzie stanowi określonemu w nim jako powinny (por. T. Woś w Komentarzu do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, wyd. 2, kom. do art. 61). W powyższym znaczeniu wykonanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oznacza nie tylko faktyczne zakończenie robót budowlanych przy obiekcie objętym pozwoleniem na budowę, ale i spełnienie przez inwestora dalszych wymagań przewidzianych przepisami ustawy, aż do chwili zakończenia procesu budowlanego, czyli zaistnienia sytuacji, w której decyzję o pozwoleniu na budowę uznać należy za wykonaną. Kwestie powyższe regulują przepisy art. 54-59 Prawa budowlanego. Dopóki proces ten nie jest zakończony, a więc decyzja o pozwoleniu na budowę nie została wykonana, dopóty istnieją podstawy do rozważania, czy zachodzą przesłanki przewidziane w art. 61 § 3 ppsa. Uczestnik podnosi, że zakończono roboty budowlane polegające na wzniesieniu spornego budynku w stanie surowym zamkniętym, a w związku z tym prowadzenie dalszych prac wewnątrz budynku nie może powodować niebezpieczeństwa wyrządzenia żadnych szkód na nieruchomości skarżącej, co zdaniem sądu mogłoby ewentualnie przesądzać jedynie o braku jednej z przesłanek wstrzymania wykonania decyzji z art. 61 § 3 ppsa. Jednakże dopóki w sprawie nie zapadnie rozstrzygnięcie, nie jest zasadne uchylenie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Samo umorzenie przez PINB w K. postępowania, które prowadzone było w sprawie prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia nie jest podstawą do uznania, że nie istnieje żadna z przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 ppsa. Brak także informacji, czy decyzja PINB z dnia [...].01.2008 r. jest rozstrzygnięciem ostatecznym. Zdaniem sądu kontynuowanie procesu budowlanego mogłoby spowodować trudne do odwrócenia skutki, zatem podstawa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie odpadła. Nie nastąpiła zmiana okoliczności, która winna skutkować uchyleniem postanowienia wstrzymującego wykonanie zaskarżonej decyzji.

Nie ma również żadnego znaczenia dla oceny zasadności stosowania w niniejszej sprawie instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji fakt umorzenia postępowania prowadzonego przez organy ścigania, o którym mowa we wniosku, ani złożenie przez uczestnika wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej inż. P. Z. Zgodnie z art. 11 ppsa, sądu administracyjny związany jest wyłącznie ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa.

Także przebieg i wynik ew. postępowania w sprawie nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu budowlanego stanowiącego własność skarżącej nie może mieć wpływu na ocenę istnienia przesłanek z art. 61 § 3 ppsa. Postępowanie to nie dotyczy bowiem wykonania zaskarżonej decyzji.

Pozostałe podnoszone przez uczestnika argumenty i zarzuty mogą mieć znaczenie dla oceny zasadności postanowienia wydanego przez sąd w dniu 28 stycznia 2008 r.

Wobec powyższego należało w oparciu o przepis art. 61 § 4 ppsa orzec jak w sentencji.

Sygn. akt II SA/Kr 484/07

U Z S A D N I E N I E

Pismem z dnia [...] listopada 2007 r. J. B. wniósł o dopuszczenie do toczącego się postępowania w sprawie ze skargi C. S. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak [...], twierdząc, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr [...] w budynku położonym przy ul. [...] w K., oraz współużytkownikiem wieczystym w [...] części działki nr [...]. Zarządzeniem z dnia [...].11.2007 r. J. B. został wezwany do wykazania stosownymi dokumentami twierdzeń, które przytoczył w w/w piśmie, oraz do wykazania interesu prawnego uzasadniającego jego udział w postępowaniu. Treść adnotacji Urzędu pocztowego na przesyłce zawierającej powyższe zarządzenie wskazuje, iż jego odpis został skutecznie doręczony J. B. w dniu 14 grudnia 2007 r. Zarządzenie powyższe nie został wykonane.

Skoro J. B. nie wykazał w sposób dostateczny, iż wynik toczącego się postępowania dotyczy jego interesu prawnego, należało w oparciu o art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzec jak w sentencji.

Sygn. akt II SA/Kr 484/07

U Z A S A D N I E N I E

Uczestnicy postępowania J. S., A. S., E. C. i K. K. wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody z dnia [...] znak [...].

Zgodnie przepisem art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie ppsa, postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego do sądu aktu lub czynności, o których mowa w § 1 sąd może wydać na wniosek skarżącego.

Wobec braku w unormowaniach ustawy ppsa wyraźnego przepisu wskazującego na możliwość odrzucenia wniosków uczestników, należało w oparciu o powyższy przepis wnioski te oddalić.Powered by SoftProdukt