drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie., II SA/Kr 82/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 82/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-29  
Data wpływu
2007-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Piotr Głowacki /przewodniczący/
Renata Czeluśniak
Aldona Gąsecka-Duda /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.124 pkt.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Głowacki Sędziowie WSA Renata Czeluśniak WSA Aldona Gąsecka-Duda / spr. / Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2008 r. sprawy ze skargi Akademii [....] w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [....] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy; postanawia : zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Uzasadnienie.

Stosownie do treści art. 124 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153,poz. 1270 z późn. zm. - oznaczana dalej jako p.p.s.a. ) - sąd zawiesza postępowanie z urzędu między innymi w razie śmierci strony - za wyjątkiem sytuacji przewidzianej § 3 tego artykułu, w której przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, zaś w myśl § 4 tego artykułu zawieszenie postępowania ma skutek od daty zdarzenia, które je spowodowało. Artykuł 32 p.p.s.a. stanowi , iż w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, zaś art. 33 § 1 p.p.s.a. , że osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony.

W niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym, wszczętym na skutek skargi A w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r., znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Kompleks sportowo-apartamentowy na działkach nr nr : [...], [...], [...], [...],[...],[...], [...],[...],[...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] obr. 5 K. wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: [...],[...],[...],[...] obr. 5 K. w rejonie ul. w K " , w sprawie toczącej się na wniosek A sp. z o.o. w K. - uczestnikiem była między innymi biorąca udział w postępowaniu administracyjnym jako strona S. L. -właścicielka działek nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] , dla której korespondencja wysłana dnia [...].05.2008r. oraz zawiadomienie o rozprawie dnia [...].07.2008r. zostały zwrócone przez pocztę z adnotacją o śmierci adresata.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny biorąc za podstawę art. 124 §1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia , przy czym podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania stanowić będzie w myśl art. 128 §1 pkt 1 p.p.s.a. zgłoszenie się lub wskazanie pełnego kręgu następców prawnych ( spadkobierców ustawowych, testamentowych) wyżej wymienionej zmarłej uczestniczki lub ustanowienie we właściwym trybie przez sąd powszechny kuratora spadku.Powered by SoftProdukt