drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Ol 236/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 236/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Ryszard Maliszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 312/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par 3 w zw. z art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", nr "[...]", w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości podatkowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

D.C. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości podatkowych.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł. Powyższe wezwanie zostało doręczone D.C. 11 sierpnia 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 18 sierpnia 2008 r. Skarżący nie uregulował wpisu sądowego w tym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej powstaje w dacie wniesienia do sądu pisma podlegającego opłacie (art. 219 § 1 ustawy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270, zwaną dalej p.p.s.a.) . Z uwagi na to, że skarżący nie uregulował należnego wpisu, zarządzeniem z dnia 13 czerwca 2008r. został ustalony w sprawie wpis stały w kwocie 500 zł. Powyższe zarządzenie uprawomocniło się 24 lipca 2008r, gdyż tego dnia NSA w Warszawie postanowił oddalić zażalenie D.C. na powyższe zarządzenie. Termin określony w wezwaniu jest terminem ustawowym ( art. 220 § 1 p.p.s.a.)

Na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. skarga , od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.Powered by SoftProdukt