drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Wa 1846/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1846/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-17  
Data wpływu
2007-11-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosław Gdesz. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I OZ 246/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20
I OZ 853/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Spółdzielni [...] w W. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi Spółdzielni [...] w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie

Spółdzielnia [...] w W. pismem z dnia 16 października 2007 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2007 r., nr [...], mocą której umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta W. z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] ustanawiającej na 99 lat użytkowanie wieczyste gruntu o pow. [...] m², oznaczonego jako działka ewidencyjna nr [...] w obrębie [...], uregulowanego w księdze wieczystej KW nr [...], położonego w W. przy ul. [...].

Jednocześnie skarżąca wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podnosząc, że wykonanie decyzji zwrotowej wywoła skutek prawny o charakterze rzeczowym, polegający na zawarciu przez Miasto W. z adresatami decyzji, umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W ocenie skarżącej nastąpi skomplikowanie stanu prawnego nieruchomości, która jest obecnie przedmiotem postępowania zasiedzeniowego, prowadzonego na wniosek Spółdzielni [...]. Skarżąca zaznaczyła, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, bez wyjaśnienia wszystkich okoliczności podnoszonych przez skarżącą Spółdzielnię w toku całego postępowania, może spowodować poważne utrudnienia dla posiadacza samoistnego całej nieruchomości, jak i dla posiadaczy zależnych. W ocenie skarżącej w szczególności należy mieć na uwadze wdrożenie przez użytkowników wieczystych procesu inwestycyjnego, który uniemożliwi pełne korzystanie z nieruchomości poprzez pozbawienie dostępu do drogi publicznej. Rozpoczęcie inwestycji utrudnić może realizację nawet postanowienia o zasiedzeniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonania aktu lub czynności określony został w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i ma on charakter zamknięty.

Stosownie do treści tego przepisu po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaznaczyć należy, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu może dotyczyć jedynie takich aktów, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy natomiast rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżoną decyzją umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji ustanawiającej użytkowanie wieczyste gruntu. Przedmiotowa decyzja nie rozstrzyga zatem sprawy merytorycznie, ma ona charakter procesowy. Tym samym – w ocenie Sądu – decyzja ta nie nadaje się do wykonania i nie stwarza zagrożeń dających podstawę do wstrzymania jej wykonalności w oparciu o art. 61 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt