drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, *Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, I SA/Wr 1229/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1229/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-30  
Data wpływu
2007-07-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FSK 1573/08 - Wyrok NSA z 2010-02-18
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [---] nr [---] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako osoby trzeciej - członka zarządu Sp. z o.o. "A" za zaległości podatkowe tej spółki z tytułu podatku od towarów i usług za lipiec 2001 r. postanawia: przyznać stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, to jest od wpisu od skargi kasacyjnej wskazując, że wyrokiem z dnia 13 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił jego skargę na decyzję organu podatkowego. W związku z wniesieniem skargi kasacyjnej zobligowany jest do uiszczenia wpisu sądowego. Podkreślił, że do tutejszego Sądu wniósł piętnaście skarg na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W., dotyczących odpowiedzialności jako członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, w oparciu o taki sam stan faktyczny. Chcąc wnieść skargi kasacyjne od piętnastu wyroków byłby zobligowany do opłacenia wpisu sądowego, co wiązałoby się z uszczerbkiem dla utrzymania jego rodziny. Skarżący zwrócił uwagę, że dotychczas został zwolniony częściowo w zakresie wpisu od skargi, natomiast argumenty i dowody wskazane w poprzednim wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych pozostają aktualne. Dodał, że został również zwolniony od obowiązku wniesienia opłaty za odpis wyroku z uzasadnieniem oraz od obowiązku uiszczenia wpisu od skarg kasacyjnych, w sprawach I SA/Wr 1219-1220/07, w części przekraczającej 50 zł łącznie.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca wskazał, że prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną i dorosłym synem (ur. w 1982 r.), posiada dom o powierzchni 140 m2, którego jest wraz z żoną właścicielem. Poza tym nie dysponuje żadnymi zasobami pieniężnymi ani przedmiotami o wartości powyżej 3.000 euro. Skarżący dodał, że wskazana wyżej nieruchomość obciążona jest hipoteką na kwotę 240.000 zł zabezpieczającą kredyt bankowy, zaciągnięty na potrzeby firmy "A" Sp z o.o., której zobowiązań podatkowych dotyczą decyzje zaskarżone do tutejszego Sądu. Obecnie zadłużenie wobec banku wynosi 70.000 zł. Wraz z żoną uzyskują dochody z tytułu emerytury w kwotach 800 zł i 1.879,08 zł netto (co jest znane Sądowi z dokumentów przedłożonych do wniosków o przyznanie prawa pomocy złożonych w tej sprawie). Skarżący wskazał, że ponoszą z żoną wydatki w łącznej wysokości około 1.000-1.100 zł, pozostała kwota dochodów rodziny przeznaczana jest na żywność środki chemiczne, środki czystości, okazjonalnie na odzież i obuwie oraz na spłatę wskazanego wyżej kredytu.

Z dokumentów przedłożonych na wezwanie Sądu, w celu uzupełnienia wniosków o przyznanie prawa pomocy, złożonych we wskazanych przez wnioskodawcę sprawach (I SA/Wr 1219-1220/07) wynika, że jego syn nie pracuje, nawet dorywczo, nie pobiera żadnego wynagrodzenia i jest na jego wyłącznym utrzymaniu. Nie jest też zarejestrowany jako bezrobotny, nie otrzymuje stypendium ani żadnego świadczenia z pomocy społecznej. Wnioskodawca dodał, że syn, pomimo kontaktów z psychologami, jest osobą aspołeczną i nie ma woli podjęcia jakiejkolwiek pracy lub nauki. Dlatego też pozostaje na wyłącznym utrzymaniu skarżącego. Oświadczył również, że oboje z żoną nie składali zeznań podatkowych za 2006 i 2007r., gdyż ich jedynym źródłem dochodu są emerytury. Wskazał, że poza kredytem hipotecznym posiada też zobowiązania na kwotę 20.000 zł wobec M. Banku Spółdzielczego oraz Starostwa Powiatowego w K. G., które potrąca komornik.

Sąd wziął też pod uwagę dokumenty przedłożone w niniejszej sprawie do wniosku z dnia 31 marca 2008 r., a mianowicie dowody opłat, wyciągi z rachunku bankowego, kopię pisma Zakładu Gazowniczego w W. o przesunięciu terminu zapłaty zaległości z tytułu zużycia gazu w kwocie ponad 4.000 zł, oraz kopię ugody zawartej z bankiem w sprawie kredytu hipotecznego. Z ugody tej wynika, ze miesięczna rata kredytu wynosi 4.000 zł, a jego całkowita spłata została ustalona na dzień 30 września 2008 r.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie Sądu, skarżący wykazał powyższą okoliczność.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że postanowieniem referendarza sądowego z dnia 17 września 2007 r. skarżący został zwolniony z obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w części powyżej kwoty 50 zł. W tej samej części został zwolniony również w pozostałych czternastu sprawach, toczących się przed tutejszym Sądem. Następnie, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2008 r., orzeczono o zwolnieniu strony skarżącej z obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem również w kwocie przewyższającej 50 zł. Wskazać też trzeba, że z uwagi na krótki przedział czasowy pomiędzy nałożeniem obowiązku dokonania wpłaty opłaty kancelaryjnej, a następnie wpisu od skargi kasacyjnej, wnioskodawca został zwolniony we wskazanych przez niego w sprawach z obowiązku uiszczeniach tych opłat w kwocie przewyższającej 50 zł łącznie. W związku z tym, że na obecnym etapie postępowania w niniejszej sprawie skarżący został zwolniony z obowiązku uiszczenia tylko opłaty kancelaryjnej w części przekraczającej 50 zł, a następnie wniósł skargę kasacyjną, od której winien uiścić wpis sądowy, w ocenie Sądu należało go zwolnić z tej opłaty w całości.

Natomiast z uwagi, że okoliczności przedstawione w rozpoznawanym wniosku są tożsame ze stanem faktycznym wynikającym we wnioskach już rozpoznanych, należy powtórzyć uzasadnienie postanowień, którymi zostało już przyznane prawo pomocy w części. Zdaniem Sądu zatem, sytuacja finansowa wnioskodawcy w istocie nie uległa zmianie. Wzrosła jedynie emerytura jego żony, ale jednak nie na tyle, aby wydatek na uiszczenie wpisu od skargi kasacyjnej, niemalże jednocześnie w piętnastu sprawach, nie stanowił nadmiernego obciążenia dla budżetu domowego jego rodziny. Wskazać bowiem należy, że jedynymi dochodami skarżącego i jego żony są emerytury, z których dodatkowo muszą utrzymywać syna. Podkreślić też trzeba, że okoliczność utrzymywania syna ze względu na jego stan emocjonalny nie jest bez znaczenia dla rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy, gdyż przesłankami, jakimi kieruje się Sąd rozpoznający powyższy wniosek, jest nie tylko sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy, ale również jego stan rodzinny. Należy też mieć na uwadze, że spłacany przez skarżącego kredyt hipoteczny nie został przeznaczony na dobra mające na celu podwyższenie standardu życia jego rodziny, ale na spłatę zobowiązań podatkowych spółki, w której skarżący był członkiem zarządu. Natomiast zobowiązania obciążające wnioskodawcę również kształtują jego sytuację majątkową.

Mając wobec tego na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt