drukuj    zapisz    Powrót do listy

6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym, Odrzucenie zażalenia, Komendant Policji, Odrzucono zażalenie, II SA/Wa 884/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 884/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 197 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. M. na zarządzenie sędziego sprawozdawcy z dnia 24 lipca 2008 r. (k. 24) w przedmiocie pouczenia o treści art. 35 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe postanawia - odrzucić zażalenie -

Uzasadnienie

Skarżący K. M. wniósł pismo zatytułowane "sprzeciw – zażalenie" z dnia 9 sierpnia 2008 r. na zarządzenie z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące pouczenia skarżącego o treści art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", oraz poinformowania skarżącego, że teść nie może być jego pełnomocnikiem w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ppsa, zażalenie przysługuje na wymienione w tym przepisie postanowienia. Zażalenie przysługuje też na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 4 ppsa) oraz na zarządzenie w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1 powołanej ustawy).

Natomiast sprzeciw w postępowaniu sądowoadministracyjnym przysługuje wyłącznie na zarządzenia i postanowienia wydane w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie zarządzenie z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczy pouczenia skarżącego o treści obowiązujących przepisów. Zarówno zażalenie jak i sprzeciw wniesione na tego rodzaju zarządzenie są niedopuszczalne.

W związku z tym, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 1 Prawa o postępowaniu administracyjnym, Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt