drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sprostować niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, I SA/Łd 927/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 927/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-03  
Data wpływu
2007-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązane
II FZ 648/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Sprostować niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Sentencja

Dnia 3 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. K. i Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...], [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok p o s t a n a w i a: przyznać Z. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

I SA/Łd 927/07

Uzasadnienie

Z.K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B.K. i Z.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok. Po wezwaniu Sądu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez złożenie go na urzędowym formularzu, skarżący pismem z dnia 18 lutego 2008 r. podał, iż składał wraz z żoną formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, którego jednak zapomniał podpisać. Dlatego też w przesłanym piśmie oświadczył, iż podtrzymuje swój wcześniejszy wniosek, a przedstawiona w nim sytuacja rodzinna i finansowa nie uległa zmianie. Sąd uznał zatem, iż do oceny wystąpienia u skarżącego przesłanek przyznania prawa pomocy wystarczający będzie urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, złożony przez skarżącego wraz z żoną w dniu 9 sierpnia 2007 r.

Wynika z niego, iż Z.K. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną B.K. oraz 26-letnim synem C.K. Z.K. utrzymuje się z emerytury w wysokości 592,23 zł, a B.K. z emerytury w wysokości 753,95 zł. C.K. studiuje i nie uzyskuje żadnych dochodów. Ponadto skarżący uzyskuje niewielkie dochody z gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,2338 ha, które określił na 310 zł miesięcznie z hektara przeliczeniowego. Jedynym majątkiem skarżącego jest, oprócz gospodarstwa, dom o powierzchni mieszkalnej 65 m² (wymiary zewnętrzne to 10 m na 10 m) oraz odziedziczone po rodzicach żony działki gruntu o łącznej powierzchni 0,31 ha. Skarżący podał w uzasadnieniu wniosku, iż jego sytuacja finansowa jest zła. Opłaty związane z energią elektryczną, telefonem, gazem i wodą, a także wydatki związane ze studiami syna, powodują, iż nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych ani wynająć adwokata. Ponadto zły stan zdrowia jego i żony powoduje, że zmuszeni są od czasu do czasu wynajmować pracownika do pracy w gospodarstwie. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym i doradcą podatkowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. Skarżący nie jest bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że skarżący wraz z osobami wchodzącymi w skład jego gospodarstwa domowego osiągają niskie dochody, które przy wykazanych wydatkach nie pozwalają mu na pokrycie kosztów sądowych. Nie stać byłoby go również na wynajęcie adwokata..

Wobec powyższego, na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt