drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, , Izba Skarbowa, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Łd 828/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 828/03 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-05-19 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jacek Brolik
Marek Zirk-Sadowski
Paweł Janicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA P. Janicki, Sędziowie NSA M. Zirk-Sadowski, J. Brolik, , po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2004 roku na rozprawie sprawy ze skargi E. S. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a : 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącego kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W dniu [...] skarżący E. S. wniósł skargę na postanowienie Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...], wnosząc o jego uchylenie.

Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uchylił postanowienie Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w sprawie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji [...] Urzędu Skarbowego Ł. - B. z dnia [...] Nr [...] i umorzył postępowanie w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 97 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 roku) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem l stycznia 2004 roku i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do art. 54 § 3 cytowanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. organ, którego działanie zostało zaskarżone, może w zakresie swej działalności do dnia rozpoczęcia rozprawy uchylić zaskarżone rozstrzygnięcie.

Uchylenie postanowienia oznacza jego wycofanie z obrotu prawnego. Postępowanie wywołane skargą na postanowienie nie istniejące wskutek uchylenia należy uznać za bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 161 § l pkt. 3 powołanej wyżej ustawy. Sąd umarza postępowanie, jeśli stało się ono bezprzedmiotowe.

Z uwagi uchylenie przez Dyrektora Izby Skarbowej postanowienia z dnia [...] w sprawie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania orzeczono jak w pkt. 1 sentencji.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § l w zw. z art. 205 § 2 powołanej ustawy oraz § 18 ust. l pkt c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. nr 163 poz. 1348/. Zasądzoną kwotę stanowi uiszczony przez skarżącego wpis sądowy [...] oraz koszty zastępstwa procesowego [...].Powered by SoftProdukt