drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Ochrona środowiska, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Sz 1230/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-12-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1230/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2006-12-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Kazimierz Maczewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Ochrona środowiska
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia W S A Kazimierz Maczewski po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym skargi A. Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

A. Ch. pismem z dnia [...] r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] wniosło o jej oddalenie.

Pismem z dnia [...]r. Sąd wezwał skarżącą do uzupełnienia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, braku formalnego skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie [...] zł. W piśmie Sądu zastrzeżono rygor odrzucenia skargi, w razie nieusunięcia wymienionego braku formalnego skargi we wskazanym terminie.

Wezwanie powyższe nie zostało odebrane przez A. Ch., pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki, w dniach: [...]r., jednak w takiej sytuacji, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uznaje się, iż doręczenie przesyłki zostało dokonane z upływem siedmiodniowego okresu przechowywania przesyłki w urzędzie pocztowym, tj. w niniejszej sprawie -w dniu [...] r.

W wyznaczonym terminie, ani do tej pory, A. Ch. nie uzupełniła ww. braku formalnego skargi, co skutkuje jej odrzuceniem.

Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 wymienionej ustawy, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tej przyczyny Sąd, na podstawie powołanego wyżej przepisu, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt