drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, III SA/Łd 267/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 267/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Janusz Nowacki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 2 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Z. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie wymeldowania p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. K.O.

Uzasadnienie

I. Z. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku w przedmiocie wymeldowania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 maja 2008 roku skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie powyższe zostało doręczone I. Z. w dniu 20 maja 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru – karta 8 akt).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stanowi, że od skargi pobiera się wpis. Wysokość wpisu została określona na podstawie unormowania § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału, doręczonym w dniu 20 maja 2008 roku, wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu. Termin do wykonania zarządzenia upływał z dniem 27 maja 2008 roku. Pomimo upływu terminu wpis od skargi nie został uiszczony. Strona nie wniosła również o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę I. Z.

K.O.Powered by SoftProdukt