drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Gd 610/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-01-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 610/05 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2006-01-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Andrzej Przybielski /przewodniczący sprawozdawca/
Katarzyna Krzysztofowicz
Wanda Antończyk
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA : Andrzej Przybielski (spr.) Sędziowie : Sędzia WSA: Wanda Antończyk Asesor WSA: Katarzyna Krzysztofowicz Protokolant: Agnieszka Dobroń po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi S. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 maja 2005 r. sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zasiłku okresowego oddala skargę

Uzasadnienie

II SA/Gd 610/05

Uzasadnienie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej postanowieniem z dnia 21 maja 2004 r., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesił postępowanie administracyjne dotyczące przyznania S. M. świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz udzielenia schronienia i zapewnienia posiłku na okres 6 miesięcy.

Organ pierwszej instancji wyraził pogląd, że w sprawie niniejszej występuje zagadnienie wstępne, jakim jest odrębne postępowanie toczące się przed Wojewodą w sprawie uznania wnioskodawcy za osobę bezrobotną.

S. M. wniósł zażalenie na to postanowienie, kwestionując to, że toczące się odrębne postępowanie administracyjne przed organami właściwymi w sprawach zatrudnienia i bezrobocia ma jakikolwiek związek z postępowaniem o przyznanie mu zasiłku okresowego oraz schronienia.

Postanowieniem z dnia 5 maja 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144 i art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. uchyliło zaskarżone postanowienie w całości, wskazując, że brak było podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie przyznania wnioskodawcy zasiłku okresowego oraz schronienia na okres 6 miesięcy, wyrażając pogląd że przyznanie pomocy społecznej oparte jest również na innych przesłankach, a nie tylko związanych z bezrobociem.

S. M. wniósł skargę do Sądu, w której zarzucając naruszenie art. 10 § 1 i art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a także przepisów Konstytucji wywodził, że organ administracji celowo narusza przepisy prawa, gdyż nie wezwano go na rozprawę i domagał się stwierdzenia naruszenia prawa przez SKO i rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wyjaśnił, że wobec uwzględnienia w całości zażalenia skarżącego nie doszło do żadnego naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało uznać za oczywiście bezzasadną w sytuacji, gdy zaskarżonym do Sądu postanowieniem uwzględniono w całości zażalenie S. M. na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.

Organ odwoławczy jednoznacznie wskazał, w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, że w sprawie niniejszej nie występowało zagadnienie wstępne i brak było podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie przyznania wnioskodawcy świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Wyjaśnić należy skarżącemu, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 856 ze zm.) kolegium rozpatruje dowołania po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Rozpatrzenie zażalenia na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania nie wymagało przeprowadzenia rozprawy, która, jak wskazano wyżej, ma charakter fakultatywny.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę oddalił.Powered by SoftProdukt