drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Odmówiono przyznania prawa pomocy, III SA/Po 439/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 439/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-13  
Data wpływu
2006-05-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Sebastian Michalski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I GZ 281/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-17
I GZ 198/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 art. 255 art. 258 par. 1 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sebastian Michalski – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przy udziale na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi K. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 01 marca 2006r., sygn. akt 3/I SA/Po 1939/03 w przedmiocie wartości celnej towaru; postanawia odmówić przyznania prawa pomocy /-/ S. Michalski

Uzasadnienie

Skarżąca K. P. na etapie skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2008r. o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania (k.168) ponownie wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata względnie radcy prawnego.

W uzasadnieniu wniosku (k.184-185 oraz k.191) ponownie wskazała, że postanowieniem Sądu z dnia 18 listopada 2003r., sygn. akt I SA/Po 1939/03, została zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych. Od tego czasu jej warunki materialne nie uległy zmianie. Nadal nie uzyskuje żadnych dochodu i pozostaje na utrzymaniu męża, który prowadzi działalność gospodarczą. Dochód rodziny określiła na 900,00zł brutto miesięcznie. Oświadczyła, że w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Wskazała, że posiada mieszkanie komunalne o powierzchni 55m². Podała, że posiada zaległości na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 18.758,98zł i do wniosku załączyła kserokopię pisma z dnia 30 stycznia 2006 roku.

Oświadczenie majątkowe skarżącej okazało się niewystarczające, dlatego na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – alej p.p.s.a.) została ona wezwana do: przedłożenia kserokopii odpisów zeznań podatkowych (2006-2007), wyciągów z rachunków bankowych, spisu średnich miesięcznych wydatków, udokumentowania źródła i wysokości dochodu męża oraz spisu jego majątku. Skarżąca została także zobowiązana do określenia sposobu zagospodarowania posiadanego lokalu mieszkalnego i przedłożenia kserokopii decyzji podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 246 §1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Ciężar procesowy wykazania zasadności wniosku spoczywa na stronie ubiegającej się o tego rodzaju wsparcie. Powinna ona wykazać, że pomimo ograniczenia wydatków do granic zabezpieczenia kosztów koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny nie jest w stanie wygospodarować środków na koszty postępowania sądowego. Jednak rozstrzygnięcie w przedmiocie prawa pomocy musi znajdować uzasadnienie w aktualnej, rzeczywistej, sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Dlatego obowiązek wykazania zasadności wniosku obejmuje także należyte udokumentowanie okoliczności potwierdzających zasadność zwolnienia od kosztów sądowych. Rozdysponowywanie środków publicznych nie może być dowolne.

Skarżąca K. P. nie spełniła kryteriów warunkujących objęcie jej dobrodziejstwem prawa pomocy. Jej oświadczenia majątkowe, pomimo wielu pouczeń i wezwań do usunięcia braków, albo nie otrzymują właściwej formy, albo nie posiadają treści wystarczające dla oceny jej zdolności płatniczych (k.12-13, k.66-67, k.112-113), co potwierdzają także orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dnia 17 stycznia 2007r., k. 50-53 oraz z dnia 07 sierpnia 2007r., k.122-125). Należy wziąć pod uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśniał Skarżącej (k.124-125), iż postanowienie Ośrodka Zamiejscowego NSA w Poznaniu z dnia 18 listopada 2003r., sygn. akt 3/I SA/Po 1939/03, w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, dotyczyło innej sprawy zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu, i nie tylko nie obejmuje niniejszej sprawy, ale z uwagi na upływ czasu od chwili jego wydania nie może wskazywać na aktualną sytuację finansową strony. Z kolei w uzasadnieniu postanowienia referendarza sądowego z dnia 16 listopada 2007r. (k.160) wskazano, że porównanie oświadczenia majątkowego złożonego w niniejszej sprawie z oświadczeniem złożonym do akt sprawy prowadzonej pod sygn. akt 3/I SA/Po 1939/03 wskazuje na znaczną poprawę sytuacji majątkowej, gdyż Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny. Odmawiając prawa pomocy wyjaśniano również, że choroba, brak źródła dochodu oraz panujący w jej małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej, choć są okolicznościami istotnymi dla sprawy, to nie mogą przesądzać o przyznaniu prawa pomocy.

Pomimo powyższego w dniu 19 lutego 2008r. (data stempla pocztowego) Skarżąca złożyła kolejne oświadczenie majątkowe bez zachowania prawem wymaganej formy, bo na formularzu przeznaczonym dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (k.176, k.178). Załączyła do niego postanowienie Ośrodka Zamiejscowego NSA w Poznaniu dotyczące zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt 3/I SA/Po 1939/03. Następnie na wezwanie do usunięcia wad formalnych wniosku przedłożyła oświadczenia na formularzu przeznaczonym dla osób fizycznych. Niemniej w uzasadnieniu żądania powołała okoliczności ilustrujące przebieg postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt 3/I SA/Po 1939/03 oraz orzeczenie OZ w Poznaniu z dnia 18 listopada 2003 roku.

Zgodnie z obowiązkiem Sądu ustanowionym w przepisie art. 255 p.p.s.a. Wnioskodawczyni pismem z dnia 25 kwietnia 2008r. (k.195) ponownie została wezwana do zaktualizowania i udokumentowania informacji dotyczących swojej sytuacji majątkowej. Jednak, pomimo upływu zakreślonego terminu, nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie doręczone jej w dniu 12 maja 2008 roku. W konsekwencji, nie dysponując materiałem wystarczającym dla oceny aktualnej sytuacji majątkowej Wnioskodawczyni, niewykonanie nałożonego obowiązku należało uznać za równoważne z brakiem wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/ S. Michalski

D.W.dPowered by SoftProdukt