drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 448/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 448/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2006-05-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Katarzyna Radom /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Katarzyna Radom po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...] doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej doradcy podatkowemu Z. Z. wezwanie do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego oraz przedłożenie opłaconego pełnomocnictwa procesowego upoważniającego do występowania w imieniu strony skarżącej i dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wyznaczony termin upływał z dniem [...], jednakże dotychczas nie uzupełniono powyższych braków skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 46 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)- zwanej dalej u.p.s.a., do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Zgodnie z art.28 u.p.s.a osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Wymóg wykazania umocowania do wniesienia skargi lub do udzielenia pełnomocnictwa do jej wniesienia przez osobę, o której mowa w art. 28 u.p.s.a., wynika z art.29 u.p.s.a.

Stosownie zaś do treści art. 220 § 1 u.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W świetle powyższego nie złożenie przez stronę skarżącą opłaconego pełnomocnictwa procesowego oraz dokumentów wskazujących jakie osoby są uprawnione do reprezentowania skarżącej spółki (w tym udzielenia pełnomocnictwa procesowego), jak również nie wniesienie należnej opłaty sądowej stanowi brak formalny skargi podlegający usunięciu na podstawie

Sygn. akt I SA /Wr 448/06

art. 49 u.p.s.a., a ich nie usunięcie w terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 u.p.s.a).

Pełnomocnik strony skarżącej, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania Sądu, nie uzupełnił w zakreślonym terminie w/w braków formalnych skargi i z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie powołanych przepisów orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt