drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej, II SA/Łd 971/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 971/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-02  
Data wpływu
2007-10-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Sygn. powiązane
I OSK 762/08 - Wyrok NSA z 2009-04-02
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Arkadiusz Blewązka po rozpoznaniu w dniu 2. kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. T.o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29. listopada 2007 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 971/07 w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a : przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29. listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 9. stycznia 2008 r.

Pismem złożonym w dniu 10. marca 2008 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż przyczyną uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej była prawna niemożność wniesienia przez skarżącą - korzystającą z prawa pomocy w zakresie częściowym - skutecznej skargi kasacyjnej istniejąca przed upływem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z uwagi na ustanowienie adwokata z urzędu dopiero po upływie tegoż terminu.

Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu pełnomocnik skarżącej dokonał czynności i wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie o sygn. akt: II SA/Łd 971/07.

Wniosek o przywrócenie terminu oraz skarga kasacyjna zostały wniesione w terminie 7 dniowym od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 86 par. 1 p.p.s.a. - jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 par. 2 p.p.s.a.). Zgodnie z przepisem art. 87 par. 1 powołanej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 par. 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 par. 4 p.p.s.a.).

Z uwagi na powyższe oraz na to, że zgodnie z przepisem art. 175 par. 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, dopiero w chwili, gdy skarżąca miała możliwość udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu z urzędu adwokatowi, można mówić o ustaniu przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Biorąc pod uwagę fakt, że skarżąca w dniu 29. lutego 2008 r. o godz. 16:30, udzieliła pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, a ten mógł rzeczywiście zapoznać się z aktami sprawy dopiero w dniu 3. marca 2008 r., należało uznać, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, złożony w dniu 10. marca 2008 r., został złożony z zachowaniem 7 dniowego terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. (vide: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgótka – Medek; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2005, s. 217.). Brak także podstaw do przyjęcia, że z przyczyn leżących po stronie skarżącej.

Z tych też względów Sąd, na podstawie przepisu art. 86 par. 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

A. T.-P.Powered by SoftProdukt