drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, I SA/Po 1023/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1023/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Karol Pawlicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.61par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący asesor sądowy Karol Pawlicki po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J P o wstrzymanie wykonania postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o przywrócenie terminu do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego postanawia : oddalić wniosek. /-/ K.Pawlicki

Uzasadnienie

W skardze z dnia [...] skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia nie zawiera żadnego uzasadnienia. Argumenty podniesione w skardze odnoszą się do okoliczności, które- w ocenie skarżącego - organ powinien wziąć pod uwagę rozpoznając wniosek strony o przywrócenie uchybionego terminu.

Jednocześnie Sąd pragnie zwrócić uwagę na okoliczność, że nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do wykonania. Do takich aktów należy zaliczyć wszelkie akty o charakterze odmownym.

Ponadto wstrzymanie wykonania dotyczy sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne.

W niniejszej sprawie mamy zaś do czynienia z postanowieniem o charakterze procesowym - odmową wszczęcia postępowania o przywrócenie terminu do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego .

W tych okolicznościach Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie w/w przepisu.

/-/ K. PawlickiPowered by SoftProdukt