drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Podatkowe postępowanie Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, *Sprostowano wyrok, I SA/Wr 1148/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1148/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-04-01  
Data wpływu
2007-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Marta Semiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Sprostowano wyrok
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku do towarów i usług za poszczególne miesiące lat 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 wraz z odsetkami za zwłokę postanawia s p r o s t o w a ć z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2008 roku (sygn. akt I SA/Wr 1148/07) w ten sposób, że błędnie powołany w wersie 14 komparycji wyroku numeru zaskarżonej decyzji: "[...]" zastąpić prawidłowym numerem: "[...]".

Uzasadnienie

Powołanym wyrokiem z dnia 12 lutego 2008 r. o sygn. akt I SA/Wr 1148/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr "[...]", co jednoznacznie wynika z akt rozpoznanej sprawy. Powołanie zatem w komparycji wyroku błędnego numeru zaskarżonej decyzji, mianowicie: "[...]", ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej, wymagającej sprostowania.

Wobec powyższego, stosownie do art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt