drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, , Izba Skarbowa, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Łd 1225/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1225/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-12  
Data wpływu
2007-10-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 12 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku G. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi G. N. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi z dnia 12 września 2000 r., sygn. akt I SA/Łd 1963/98 w sprawie ze skargi G. N. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu złożenia zeznania rocznego za 1997 rok p o s t a n a w i a: przyznać G. N. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

I SA/Łd 1225/07

Uzasadnienie

G.N. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi z dnia 12 września 2000 r., sygn. akt I SA/Łd 1963/98, w sprawie skargi na decyzje Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu złożenia zeznania rocznego za 1997 r.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż G.N. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Skarżący nie wykazał żadnych dochodów ani majątku. Podniósł, że w dniu 1 września 1997 r. cały jego majątek został zabezpieczony przez Urząd Skarbowy, co uniemożliwiło funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Obecnie skarżący utrzymuje się wyłącznie z pomocy rodziny. Oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym i doradcą podatkowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. Skarżący nie jest bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że skarżący nie osiąga obecnie żadnych dochodów, nie dysponuje również żadnym majątkiem.

Wobec powyższego, na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt