drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Ubezpieczenie społeczne, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej, V SA/Wa 365/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 365/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-09  
Data wpływu
2007-01-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Beata Krajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Ubezpieczenie społeczne
Sygn. powiązane
II GSK 216/08 - Wyrok NSA z 2008-07-02
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 § 1, art 87, art. 89
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: przewodniczący – sędzia WSA – Beata Krajewska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] września 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. W.. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, sporządzonym na wniosek skarżącego, został mu doręczony w dniu 8 maja 2007 r.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2007 r. doręczonym skarżącemu w dniu 2 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną skarżącego.

Pismem z dnia 9 lipca 2007 r. skarżący zwrócił się o przyznanie mu prawa pomocy poprzez ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu oraz o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W dniu 22 października 2007 r. pełnomocnik procesowy skarżącego ustanowiony z urzędu uzupełniając braki formalne wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej złożył skargę kasacyjną oraz uzupełnił wyjaśnienia dotyczące powodów uchybienia terminu do złożenia przedmiotowej skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) dalej: p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona skarżąca powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W ocenie Sądu strona skarżąca uprawdopodobniła, że uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło bez jej winy, Sąd uznał wniosek o przywrócenie terminu za uzasadniony i na podstawie art. 89 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt