drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Gl 1473/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 1473/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-04-24  
Data wpływu
2006-10-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Wolf-Mendecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf - Mendecka, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 23 maja 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę podatniczki na decyzję organu podatkowego drugiej instancji wskazaną w sentencji postanowienia, dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 17 lipca 2007 r. skarżącej ustanowiono doradcę podatkowego z urzędu, oraz oddalono jej wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Analogicznie orzekł Sąd w postanowieniu z dnia 3 września 2007 r., na skutek złożonego przez skarżącą sprzeciwu.

Kolejny wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych oddalony został postanowieniem referendarza sądowego z dnia 19 grudnia 2007 r.

Sprzeciw od wskazanego ostatnio postanowienia złożył wyznaczony z urzędu dla skarżącej doradca podatkowy.

Wyznaczony doradca podatkowy wniósł również skargę kasacyjną od wyroku tut. Sądu z dnia 23 maja 2007 r. oddalającego skargę.

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2008 r. Sąd odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy.

Wobec powyższego, Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi kasacyjnej, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie powyższe doręczono pełnomocnikowi w dniu 25 marca 2008 r., zaś termin dla dokonania wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 1 kwietnia 2008 r.

W piśmie z dnia 10 kwietnia 2008 r. pełnomocnik skarżącej poinformował Sąd, iż skarżąca w dniu 28 marca 2008 r. odebrała pismo pełnomocnika, informujące o konieczności uiszczenia wpisu. Pełnomocnik stwierdził również, że w dniu 10 kwietnia 2008 r. dowiedział się w Wydziale Informacji Sądowej, iż w aktach sprawy nie ma potwierdzenia uiszczenia wpisu. Ponieważ strona nie życzy sobie kontaktu z nim, nie jest w stanie stwierdzić, czy wpis został uiszczony

Wymagany wpis od skargi kasacyjnej nie został dokonany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: ppsa, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi, zgodnie z art. 230 § 2 ppsa są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Przepis art. 220 § 3 cytowanej ustawy przewiduje natomiast że skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Ponieważ strona skarżąca nie zastosowała się do wezwania Sądu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, na podstawie wyżej cytowanych przepisów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt