drukuj    zapisz    Powrót do listy

6305 Zwrot należności celnych, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, umorzono postępowanie, I SA/Bd 379/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bd 379/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Dariusz Dudra /przewodniczący/
Ewa Kruppik-Świetlicka
Halina Adamczewska-Wasilewicz /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6305 Zwrot należności celnych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, 161 par. 1 pkt 1, 232 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Dudra Sędziowie: Sędzia WSA Halina Adamczewska- Wasilewicz (spr.) Asesor WSA Ewa Kruppik - Świetlicka Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Winiecka po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 września 2008 r. sprawy ze skargi S. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie 2. zwrócić skarżącemu z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę [...] zł ([...] złotych) tytułem zwrotu połowy uiszczonego wpisu

Uzasadnienie

Skarżący pismem z dnia [...] r. skutecznie cofnął skargę.

W tej sytuacji, Sąd na mocy art. 60 i 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w postanowieniu.

O kosztach rozstrzygnięto na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 tej ustawy.Powered by SoftProdukt