drukuj    zapisz    Powrót do listy

614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa, Umorzenie postępowania,  ,  , SA/Bd 2795/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bd 2795/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2004-02-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2003-09-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Elżbieta Piechowiak /przewodniczący/
Mirella Łent /sprawozdawca/
Wiesław Czerwiński
Symbol z opisem
614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par.1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak, Sędziowie Sędzia NSA Wiesław Czerwiński, Asesor WSA Mirella Łent (spr.), Protokolant Jakub Jagodziński, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. M. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w T. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić stronie skarżącej J. M. połowę wpisu sądowego w wysokości 5 zł (pięć).

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 stycznia 2003 r. skarżąca J. M. cofnęła skargę złożoną na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w T. z dnia [...] nr [...] o odmowie przyjęcia na studia.

Cofnięcie nie zmierzało do obejścia prawa ani spowodowania utrzymania w mocy decyzji dotkniętej wadą nieważności. Dlatego też cofnięcie skargi w sprawie wiąże sąd.

Mając na względzie powyższe zgodnie z art. 60 oraz art. 161 § 1pkt 1 a także art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) w zw. Z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt