drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, IV SA/Wa 2410/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2410/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-12  
Data wpływu
2006-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Miron /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1512/08 - Wyrok NSA z 2010-03-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60 i 161
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA - Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe ze skargi E. H.

Uzasadnienie

Skarżąca – E. H. - pismem z dnia 1 lutego 2007 r. cofnęła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póź. zm., zwana dalej P.p.s.a.) w przypadku cofnięcia skargi przez skarżącego Sąd może uznać cofnięcie za niedopuszczalne tylko w sytuacji, gdy zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt