drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Umorzenie postępowania, Wojewoda, Umorzono postępowanie sądowe, II SA/Kr 527/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 527/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T., T. T. i K. T. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

W dniu 14 maja 2008 r. A. T., T. T. i K. T. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania.

Pismem z dnia 24 czerwca 2008 r. pełnomocnik skarżących cofnął skargę wnosząc jednocześnie o zwrot uiszczonego wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważnością. W niniejszej sprawie Sąd nie znalazł, żadnych okoliczności powodujących niedopuszczalność cofnięcia skargi. Skarga została, zatem skutecznie cofnięta i postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Wobec cofnięcia skargi należało stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 a) p.p.s.a. zwrócić stronie skarżącej całość uiszczonego wpisu od skargi.Powered by SoftProdukt