drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Gl 606/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 606/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199, art. 245 par. 1 i par. 3, art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 1, par. 2 pkt 7 i par. 3, art. 134 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 16 czerwca 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł – zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W pismach procesowych z dnia [...] r. K. M. wystąpił o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu ze względu na fakt, iż przebywając w [...] nie uzyskuje żadnego dochodu . Następnie, na skutek wezwania Sądu wniosek ów został złożony na druku urzędowego formularza. W formularzu skarżący potwierdził, iż przebywa obecnie w [...], w którym nie jest zatrudniony, nie posiada żadnego majątku poza kwotą [...]zł złożoną w kasie [...], a ponadto jest inwalidą [...] grupy.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a.).

Przedmiotem badania przy analizie wniosku o przyznanie prawa pomocy jest całokształt okoliczności związanych z sytuacją materialną wnioskodawcy.

Co do zasady wiarygodnym jest twierdzenie, że skarżący będąc inwalida [...] grupy oraz przebywając w miejscu odosobnienia nie ma możliwości uzyskiwania dochodu. Trzeba jednak zarazem zauważyć, że wnioskodawca dysponuje kwotą [...] zł, złożoną w depozycie w kasie zakładu karnego. Środki te, przy uwzględnieniu wysokości wpisu wymaganego w niniejszej sprawie pozwalają na pokrycie tego wydatku, a pamiętać przy tym należy, że na obecnym etapie postępowania jest to w zasadzie jedyny wydatek, do poniesienia którego strona jest zobowiązana.

Odnosząc się z kolei do wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu trzeba podkreślić, że pomimo faktu, iż skarżący dysponuje stosunkowo szczupłymi zasobami pieniężnymi, to pod uwagę należy brać również specyfikę i stadium postępowania sądowego. Na jego obecnym etapie udział fachowego pełnomocnika nie jest niezbędny, a skarżący może formułować swoje wnioski i spostrzeżenia w formie pisemnej. Oprócz tego trzeba zauważyć, że Sąd rozpozna sprawę w jej granicach badając jej całokształt niezależnie od zarzutów i wniosków zawartych w skardze oraz od przywołanej przez skarżącego podstawy prawnej (art. 134 § 1 P.p.s.a.). Dopiero w razie wydania niekorzystnego dla skarżącego rozstrzygnięcia kończącego postępowanie sądowe zasadnym byłoby rozważenie udziału fachowego pełnomocnika.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt